ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.วิไลวรรณ เนตรวีระ
โรงเรียน : บ้านหลวง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรค์จากคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาตอนต้น16 กันยายน 2566
2ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Web Application มัธยมศึกษาตอนปลาย16 กันยายน 2566
3 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
4รางวัลชนะเลิศ ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์กอล์ฟบังคับมือแบบล้อด้วยรีโมทมีสาย งานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ นุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติ3 ธันวาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)6 มีนาคม 2567
2ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2567 สำหรับบุคลากรโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย " 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ "17 กุมภาพันธ์ 2567
3โครงการอบรมเพื่อสร้างเครอข่ายบุคลากรทางการศึกษา ด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์23 เมษายน 2566
4การอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา18 เมษายน 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Scratch)24 กรกฎาคม 2566
2วิทยาการข้อมูล (Data Science)15 พฤษภาคม 2565
3การอบรมครูสาระเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่การอบรมครูสาระเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 23 มิถุนายน 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล