ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.รัชฎาพร ตนภู
โรงเรียน : บ้านหลวง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ :
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การสอนคณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูดี สพม.น่าน16 มกราคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อ Quiziz AI วัดผล วัดใจ7 มีนาคม 2567
2การอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ19 พฤศจิกายน 2566
3โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ22 สิงหาคม 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ30 ตุลาคม 2565
5การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ "การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 สไตล์ครูเอมอร"11 มิถุนายน 2565
6การฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ"การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา"11 มีนาคม 2565
7การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ21 พฤศจิกายน 2564
8การอบรมปฎิบัติการหลักสูตรการสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษา บูรณาการสาระ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย10 สิงหาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล