ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายกรภู ไชยวงศ์
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรวุฒิแบดจ์
 • วุฒิบัตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : พธ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1การประกวดภาพยนตร์สั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศลำดับที่ 1 เหรียญทอง15 กันยายน 2566
  2โรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีการศึกษา256425 ธันวาคม 2564
  3ครูที่ปรึกษาการสร้างสรรค์ผลงานประกวดภาพยนตร์สั้น5 กันยายน 2564
  4โอเบคออร์วอร์ด1 กันยายน 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2566 จาก สำนักงานคณะกรร16 กุมภาพันธ์ 2567
  2รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดตลิปวีดิโอระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย22 ตุลาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ25 ธันวาคม 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำครูสังคตมศึกษา10 เมษายน 2567
  2กิจกรรมการบ่มเพาะนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะนวัตกร4 มีนาคม 2567
  3อบรมหนังสั้น NAN FEST 21 มกราคม 2567
  4Clean Air Without Border29 พฤศจิกายน 2566
  5พัฒนาผู้นำเครือข่ายครูสังคมศึกษา15 ตุลาคม 2566
  6โครงการการจัดการขยะ30 สิงหาคม 2566
  7วิทยากรแกนนำโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย29 กันยายน 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล8 สิงหาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1การออกแบบการเรียนรู้เรื่องการออมและการลงทุน ม.219 ตุลาคม 2566
  2ภาพยนต์สั้นหัวข้อ "ความดี ทำได้เลยไม่ต้องรอ" ทีมนักเรียน "slothshy 19 ตุลาคม 2566
  3สือมัลติมีเดีย26 มีนาคม 2565