ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ
โรงเรียน : สารทิศพิทยาคม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 256325 มกราคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้างราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยะฐานะหรือเลื่อนวิทยะฐานะ ว PA24 ตุลาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล