ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสุธิดา โสภารัตน์
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒลูกเสือ BTC และ ATC
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2564
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ สาขาชีววิทยา7 กุมภาพันธ์ 2564
  3จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ on the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู” 25 ธันวาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9)29 มกราคม 2564
  2การอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) 27 มกราคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 525 มกราคม 2565