ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางนงนุช นิลคง
โรงเรียน : บ้านหลวง
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
  วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9 มกราคม 2566
  2ครูผู้ฝึกสอน5 สิงหาคม 2565
  3ครูผู้ฝึกสอน5 สิงหาคม 2565
  4คณะกรรมการการแข่งขันซูโดกุ5 สิงหาคม 2565
  5ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256217 กันยายน 2562
  6ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256217 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning18 มิถุนายน 2565
  2การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะศตวรรษที่ 2111 มิถุนายน 2565
  3อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน21 พฤศจิกายน 2564
  4การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา26 ตุลาคม 2564
  5หลักสูตร "การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21"10 สิงหาคม 2564
  6อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน18 กรกฎาคม 2564
  7อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน7 กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย22 สิงหาคม 2566
  2การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-68 มีนาคม 2564
  3การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-317 กุมภาพันธ์ 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล