ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายกิตติกร จ๋าวะนา
โรงเรียน : บ้านหลวง
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • A.L.T.C
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : พลศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ได้รับรางวัล ดีเด่น ครูผู้สอน. Active Learning และบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ระดับ สหวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 256618 กรกฎาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมโครงการพัฒนาผู้นำประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ5 กันยายน 2566
  2อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา13 กันยายน 2564
  3อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online)10 กันยายน 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี "การสอนเพศวิถี : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"1 กุมภาพันธ์ 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล