ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.วรรณิศา จินนะ
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ลส.13
 • ขั้นความรู้ทั่วไป
 • B.T.C.
 • A.T.C.
 • W.B.
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
  วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา)
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  2ผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 11) ปีการศึกษา 256631 สิงหาคม 2566
  3วิทยากรการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 มิถุนายน 2566
  4วิทยากรการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการหลักสูตรชีววิทยาเพิ่มเติม ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 พฤษภาคม 2566
  5ครูผู้รักการออม "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" ประจำปีการศึกษา 256524 กุมภาพันธ์ 2566
  6รางวัลชมเชยการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน23 กุมภาพันธ์ 2566
  7รางวัลชมเชยการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน23 กุมภาพันธ์ 2566
  8ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับมาตรฐาน ทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท INDOOR MARCHING ARTS รุ่น COLOR GUARD Scholatic Class การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022)17 ธันวาคม 2565
  9ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับมาตรฐาน เงิน การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท MARCHING STREET PARADE รุ่น DIVISION 1 การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022)17 ธันวาคม 2565
  10ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยาแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)27 กันยายน 2565
  11วิทยากรกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ29 สิงหาคม 2565
  12ครูผ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยศาสตร์ชีวภาพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 256520 สิงหาคม 2565
  13ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 256520 สิงหาคม 2565
  14ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 25655 สิงหาคม 2565
  15ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 25655 สิงหาคม 2565
  16ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “Marching Street Parade Division 1” การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย Thailand World Music Championships 202119 มิถุนายน 2565
  17วิทยากรและคณะทำงาน สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง4 มิถุนายน 2565
  18วิทยากรในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน27 พฤษภาคม 2565
  19คณะทำงานในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน22 พฤษภาคม 2565
  20วิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.) รุ่นที่ 1/256529 เมษายน 2565
  21ครูผู้รักการออม30 มีนาคม 2565
  22วิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา"11 กุมภาพันธ์ 2565
  23วิทยากรการนำเสนอผลงานด้วย e-poster เนื่องในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) ในรูปแบบออนไลน์24 เมษายน 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  2รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - ราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 256631 สิงหาคม 2566
  3รางวัลระดับมาตรฐาน ทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท INDOOR MARCHING ARTS รุ่น COLOR GUARD Scholatic Class การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022)17 ธันวาคม 2565
  4รางวัลระดับมาตรฐาน เงิน การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท MARCHING STREET PARADE รุ่น DIVISION 1 การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022)17 ธันวาคม 2565
  5รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยศาสตร์ชีวภาพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 256520 สิงหาคม 2565
  6รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 256520 สิงหาคม 2565
  7รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 25655 สิงหาคม 2565
  8รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 25655 สิงหาคม 2565
  9รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “Marching Street Parade Division 1” การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย Thailand World Music Championships 202119 มิถุนายน 2565
  10รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 256222 ธันวาคม 2562
  11รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 256217 กันยายน 2562
  12รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 256217 กันยายน 2562
  13รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 256217 กันยายน 2562
  14รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 823 สิงหาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัล POPULAR VOTE การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022)17 ธันวาคม 2565
  2รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 25651 กรกฎาคม 2565
  3รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 256530 มิถุนายน 2565
  4สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 4 มิถุนายน 2565
  5รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA ประจำปี 256214 ตุลาคม 2564
  6รางวัลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA 19 กันยายน 2562
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการถอดบทเรียนการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา23 มิถุนายน 2566
  2อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน (ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
  3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน 10 พฤษภาคม 2566
  4ประชุมเตรียมความพร้อมและอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)20 กุมภาพันธ์ 2566
  5ประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 317 กุมภาพันธ์ 2566
  6อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย5 ธันวาคม 2565
  7 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2565 สาขาชีววิทยา30 ตุลาคม 2565
  8การอบรม “STOP BULLYING จะดีกว่าไหม...ถ้าเราให้เกียรติกัน” ผ่านระบบออนไลน์2 กรกฎาคม 2565
  9อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2565 สาขาชีววิทยา19 มิถุนายน 2565
  10การใช้ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platfrom)14 กุมภาพันธ์ 2565
  11อบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
  12อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2564 สาขาชีววิทยา21 พฤศจิกายน 2564
  13อบรมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว19/256410 ตุลาคม 2564
  14อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2564 สาขาชีววิทยา18 กรกฎาคม 2564
  15ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา31 มีนาคม 2564
  16อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2563 สาขาชีววิทยา7 กุมภาพันธ์ 2564
  17อบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training: Passion for Presentation ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา23 ธันวาคม 2563
  18อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทาง การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล13 ธันวาคม 2563
  19อบรมเชิงปฏิบัติการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและ การออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา20 กันยายน 2563
  20ประชุมหารือภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาและ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา27 สิงหาคม 2563
  21ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถาน ศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา7 สิงหาคม 2563
  22อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2563 สาขาชีววิทยา19 กรกฎาคม 2563
  23อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 มิถุนายน 2563
  24สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD " ประจำปีการศึกษา 256223 ธันวาคม 2562
  25อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล7 ตุลาคม 2562
  26การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล7 ตุลาคม 2562
  27อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา4 ตุลาคม 2562
  28สัมนาเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ)19 กันยายน 2562
  29สัมนาเวทีนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียน การสอนหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 2 (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)18 กันยายน 2562
  30ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน28 สิงหาคม 2562
  31ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูง โดยกระบวนการวางแผนอนาคต บูรณาการระบบประกัน คุณภาพการศึกษา27 กรกฎาคม 2562
  32ประชุมครูพี่เลี้ยงนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4 เมษายน 2562
  33ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/256322 มกราคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)30 สิงหาคม 2566
  2การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)31 มกราคม 2565
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  4การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่ 4-616 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่องระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 21 มกราคม 2565