ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสุพัฒตา โนทะนะ
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 6
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ความรู้เบื้องต้น
 • ความรู้ทั่วไป
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตรศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูผู้รักการออม "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" ประจำปีการศึกษา 25665 มีนาคม 2567
  2ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (นิเทศภายใน) ระดับยอดเยี่ยม (เหรียญทอง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256616 ตุลาคม 2566
  3รางวัลระดับดีเลิศ การร่วมดูแลนักเรียนเรียนรวม ผ่านแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุุคคล (IEP)19 มิถุนายน 2566
  4ครูผู้รักการออม "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" ประจำปีการศึกษา 256524 กุมภาพันธ์ 2566
  5กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
  6ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน(นิเทศภายใน) ระดับยอดเยี่ยม (เหรียญทอง)5 กุมภาพันธ์ 2566
  7การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ระดับยอดเยี่ยม เหรียญทอง5 กันยายน 2565
  8Core English Language Test and has proved to be competent in English language (receptive skills) at the CEFR level : B117 เมษายน 2565
  9ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการออม 29 ตุลาคม 2564
  10ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน"30 มกราคม 2564
  11ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน27 สิงหาคม 2563
  12คุรุสดุดี17 มกราคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลชมเชย การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/25667 มีนาคม 2567
  2การอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1 สอวน. วิชาฟิสิกส์22 ตุลาคม 2566
  3ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  4รางวัลชมเชย การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ปีการศึกษา 256612 กันยายน 2566
  5ครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน 31 สิงหาคม 2566
  6ครูผู้ควบคุมทีม การประกวดสร้างเนื้อหาส่งเสริมหรือพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น (LC Clip Challenge) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย31 สิงหาคม 2566
  7รางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทวิชาชีววิทยา การประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย19 สิงหาคม 2566
  8รางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทวิชาฟิสิกส์ การประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย19 สิงหาคม 2566
  9ครูที่ปรึกษากิจกรรม ธนาคารโรงเรียน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ124 กุมภาพันธ์ 2566
  10รางวัลชมเชย การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ปีการศึกษา 256523 กุมภาพันธ์ 2566
  11ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน30 มกราคม 2566
  12ครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)18 สิงหาคม 2565
  13ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  14ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน30 มกราคม 2565
  15ส่งเสริมและร่วมสร้างเด็กดีของแผ่นดิน31 ธันวาคม 2564
  16เด็กดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน30 ธันวาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับก้าวหน้า10 มีนาคม 2566
  2รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวทีประลองปัญญา Eduthon30 กันยายน 2565
  3รองชนะเลิศอันดับที่1 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่1 กรกฎาคม 2565
  4หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม30 มิถุนายน 2565
  5สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง4 มิถุนายน 2565
  6ออมชมเชย สายสามัญศึกษา29 ตุลาคม 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ7 เมษายน 2567
  2การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข” 19 มกราคม 2567
  3ร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข” เรื่อง “Well Being”15 มกราคม 2567
  4ร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข” เรื่อง “Career Academy”14 มกราคม 2567
  5ร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข” เรื่อง “เทคนิคการสอน Computational Thinking and CS Unplugged แบบ Active Learning”13 มกราคม 2567
  6ร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข” เรื่อง “ทักษะสำคัญในยุค BANI World”12 มกราคม 2567
  7การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2566 10 กันยายน 2566
  8การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) เรื่อง “The Professional Education Hub: Smart Educators”10 กันยายน 2566
  9การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) เรื่อง “The Professional Education Hub: Smart Educators”9 กันยายน 2566
  10การอบรม E-Training หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด6 กันยายน 2566
  11Pre Webinar เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาส 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ. 2419 – 2569) EP. 8: เรื่อง “วิจัยด้วยใจ: จิตตปัญญาศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ”24 สิงหาคม 2566
  12เข้าร่วมการทดสอบวัดความรู้ทางการเงินการลงทุน Know Your Money Fin Quizz17 สิงหาคม 2566
  13Pre Webinar เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาส 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ. 2419 – 2569) EP. 2: เรื่อง “สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สู่ SDGs”27 กรกฎาคม 2566
  14การอบรม การสร้างการรับรู้ระบบงานธนาคารโรงเรียน โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน30 พฤษภาคม 2566
  15การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน (ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
  16การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน 10 พฤษภาคม 2566
  17การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 5 ธันวาคม 2565
  18การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาฟิสิกส์30 ตุลาคม 2565
  19การพัฒนาตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน หลักสูตร "เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย"25 กันยายน 2565
  20KSP Webinar 2022 หัวข้อ "ฟื้นฟูการศึกษาหลังโควิด : สุขภาวะทางอารมณ์ สังคม และปัญญาของผู้เรียน"16 กันยายน 2565
  21การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.15 กันยายน 2565
  22KSP Webinar 2022 หัวข้อ "อนาคตภาพวิชาชีพครู : ความหวัง ความท้าทาย และความอยู่รอด"14 กันยายน 2565
  23KSP Webinar 2022 หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน"13 กันยายน 2565
  24การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 212 กันยายน 2565
  25KSP Webinar 2022 หัวข้อ "หลากหลายนวัตกรรมที่ช่วยลดช่องว่างของห้องเรียนในยุคโควิด"11 กันยายน 2565
  26KSP Webinar 2022 หัวข้อ "ทักษะการเรียนรู้ที่หดหาย ประเด็นท้าทายความสามารถของครู"11 กันยายน 2565
  27KSP Webinar 2022 หัวข้อ "มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss)"10 กันยายน 2565
  28KSP Webinar 2022 หัวข้อ "Learning Back to the Future : Reimagining Thai Education"10 กันยายน 2565
  29KSP Webinar 2022 หัวข้อ "มุมมองการพัฒนา EF ในช่วง Learning Loss"7 กันยายน 2565
  30KSP Webinar 2022 หัวข้อ "จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างไร ในยุคการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน"5 กันยายน 2565
  31KSP Webinar 2022 หัวข้อ "มุมมองการพัฒนาทักษะชีวิต ช่วง Learning Loss"2 กันยายน 2565
  32KSP Webinar 2022 หัวข้อ "เปิดห้องเรียน เปิดอาชีพแห่งอนาคต"31 สิงหาคม 2565
  33การทดสอบวัดระดับความรู้ทางการเงิน30 สิงหาคม 2565
  34KSP Webinar 2022 หัวข้อ "พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม"29 สิงหาคม 2565
  35KSP Webinar 2022 หัวข้อ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย"26 สิงหาคม 2565
  36KSP Webinar 2022 หัวข้อ "พลิกโฉมโรงเรียนสุขภาวะ"24 สิงหาคม 2565
  37KSP Webinar 2022 หัวข้อ "เมื่อเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาเขย่าห้องเรียน"23 สิงหาคม 2565
  38KSP Webinar 2022 หัวข้อ "เร่งเครื่องพัฒนาทักษะอ่าน เขียน ผ่านนวัตกรรม"22 สิงหาคม 2565
  39การอบรม "STOP BULLYING จะดีกว่าไหม...ถ้าเราให้เกียรติกัน"2 กรกฎาคม 2565
  40การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน19 มิถุนายน 2565
  41การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ30 พฤศจิกายน 2564
  42การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน21 พฤศจิกายน 2564
  43การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) หลักสูตร "ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึงสมรรถนะ"31 ตุลาคม 2564
  44การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) หลักสูตร "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต Design Thinking"31 ตุลาคม 2564
  45การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) หลักสูตร "Homeroom onsite & online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา"31 ตุลาคม 2564
  46การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) หลักสูตร "Digital literacy for Teacher in New normal"31 ตุลาคม 2564
  47การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) หลักสูตร "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต Education Reimagined : The future of Learning"31 ตุลาคม 2564
  48การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) หลักสูตร "เสียงที่มีความหมายของเยาวชนไทย พัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืน"31 ตุลาคม 2564
  49การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  50การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน18 กรกฎาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การเรียน e-Learning ครบถ้วนตามหลักสูตร "ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจปัจจัยพื้นฐาน"1 กันยายน 2566
  2การเรียน e-Learning ครบถ้วนตามหลักสูตร "วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน"31 สิงหาคม 2566
  3การเรียน e-Learning ครบถ้วนตามหลักสูตร "ห้องเรียนกองทุนรวม The Series"31 สิงหาคม 2566
  4การเรียน e-Learning ครบถ้วนตามหลักสูตร "วางแผนดี ได้ภาษีคืน ด้วยโปรแกรม Tax Planing"19 กันยายน 2565
  5การเรียน e-Learning ครบถ้วนตามหลักสูตร "ครบเครื่องเรื่องลงทุน"19 กันยายน 2565
  6การเรียน e-Learning ครบถ้วนตามหลักสูตร "ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่"17 กันยายน 2565
  7การเรียน e-Learning ครบถ้วนตามหลักสูตร "ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่"17 กันยายน 2565
  8การเรียน e-Learning ครบถ้วนตามหลักสูตร "วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน"15 กันยายน 2565
  9การเรียน e-Learning ครบถ้วนตามหลักสูตร "หมดหนี้มีออม"15 กันยายน 2565
  10การเรียน e-Learning ครบถ้วนตามหลักสูตร "เงินทองต้องวางแผน"15 กันยายน 2565
  11การเรียน e-Learning ครบถ้วนตามหลักสูตร "ลงทุนหุ้นออนไลน์ด้วย Settrade Streaming"12 กันยายน 2565
  12การเรียน e-Learning ครบถ้วนตามหลักสูตร "วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า"17 สิงหาคม 2565
  13อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) 1 มิถุนายน 2563
  14หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙)12 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล