ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายสัจจะ รุณวุฒิ
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บูรณาการ
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์และอวกาศ(พื้นฐาน)11 พฤษภาคม 2567
2การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ (ระดับมัธยมศึกษา)29 มีนาคม 2567
3การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ (ระดับมัธยมศึกษา)29 มีนาคม 2567
4จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายในโครงการ วิทยาศาสตร์พลังสิบ 26 มีนาคม 2567
5การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชา โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายวิชาเพิ่มเติม)24 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล