ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องสูง
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี)
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาโครงการ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ชื่อผลงาน เตาอบ NICHROMATIC POTTERY การประกวดโครงการ Young Talent การประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน23 กุมภาพันธ์ 2567
  2อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2 กันยายน 2566
  3ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด "โครงงานวิทยาศาสตร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย19 สิงหาคม 2566
  4ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด "โครงงานวิทยาศาสตร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น19 สิงหาคม 2566
  5ครูผู้ควบคุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์18 สิงหาคม 2566
  6การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 256618 สิงหาคม 2566
  7ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น17 สิงหาคม 2566
  8การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา 1/256620 มิถุนายน 2566
  9ครูผู้รักการอออม "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน"24 กุมภาพันธ์ 2566
  10รางวัล Popular Vote Award ครูที่ปรึกษากิจกรรม Science Project24 กุมภาพันธ์ 2566
  11รางวัลชมเชย การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน23 กุมภาพันธ์ 2566
  12ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค20 สิงหาคม 2565
  13ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค20 สิงหาคม 2565
  14รางวัล เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค20 สิงหาคม 2565
  15ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น5 สิงหาคม 2565
  16ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย5 สิงหาคม 2565
  17ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 5 สิงหาคม 2565
  18หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 256530 มิถุนายน 2565
  19คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 21st NANMEEBOOKS READING CLUB31 มีนาคม 2565
  20ครูดี ศรี สพม.น่าน 26 มกราคม 2565
  21รางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน28 สิงหาคม 2564
  22รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย18 สิงหาคม 2564
  23รางวัล พระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ ระดับจังหวัด16 มกราคม 2564
  24รางวัล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 24 กรกฎาคม 2563
  25ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศีกษา 256216 มกราคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัล ชนะเลิศ (เตาอบ NICHROMATIC POTTERY) การประกวดโครงการ Young Talent การประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน 23 กุมภาพันธ์ 2567
  2รางวัล ชนะเลิศ (เตาอบ NICHROMATIC POTTERY) การประกวดโครงการ Young Talent การประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน 23 กุมภาพันธ์ 2567
  3รางวัล Popular Vote ครูที่ปรึกษากิจกรรม เสื้อสีฟ้า22 กุมภาพันธ์ 2567
  4รางวัลระดับเหรีญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2 กันยายน 2566
  5รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด "โครงงานวิทยาศาสตร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย19 สิงหาคม 2566
  6รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด "โครงงานวิทยาศาสตร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น19 สิงหาคม 2566
  7เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์18 สิงหาคม 2566
  8รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น17 สิงหาคม 2566
  9รางวัล Popular Vote Award ครูที่ปรึกษากิจกรรม Science Project24 กุมภาพันธ์ 2566
  10รางวัล เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 20 สิงหาคม 2565
  11รางวัล เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 20 สิงหาคม 2565
  12รางวัล เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ม.ต้น5 สิงหาคม 2565
  13รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 5 สิงหาคม 2565
  14รางวัล เหรียญทอง หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 5 สิงหาคม 2565
  15รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย18 สิงหาคม 2564
  16ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็ม ๒๐๒๐19 สิงหาคม 2563
  17ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”19 มีนาคม 2563
  18รางวัลระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-621 ธันวาคม 2562
  19รางวัลระดับเหรียญทองแดง ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-621 ธันวาคม 2562
  20รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูที่ปรึกษานักเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์3 ตุลาคม 2562
  21รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ม.4-617 กันยายน 2562
  22รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ม.4-617 กันยายน 2562
  23รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4-6 17 กันยายน 2562
  24รางวัล เหรียญเงิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 23 สิงหาคม 2562
  25รางวัล เหรียญทอง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์5 สิงหาคม 2562
  26ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-321 ธันวาคม 2561
  27ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-323 สิงหาคม 2561
  28ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-623 สิงหาคม 2561
  29อาจารย์ที่ปรึกษา/ควบคุมนักเรียนเข้าร่วม การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รางวัลระดับ เหรียญเงิน)17 สิงหาคม 2561
  30อาจารย์ที่ปรึกษา/ควบคุมนักเรียนเข้าร่วม การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รางวัลระดับ เหรียญทองแดง)17 สิงหาคม 2561
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่15 สิงหาคม 2566
  2สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น4 สิงหาคม 2566
  3สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร14 กรกฎาคม 2566
  4โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่14 กรกฎาคม 2566
  5ผลการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ลำดับที่ 3 ประจำปี 256611 กรกฎาคม 2566
  6สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับเพชร10 พฤษภาคม 2566
  7รางวัล POPULAR VOTE การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022)17 ธันวาคม 2565
  8รางวัลระดับมาตรฐาน ทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท INDOOR MARCHING ARTS รุ่น COLOR GUARD Scholatic Class การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022)17 ธันวาคม 2565
  9รางวัลระดับมาตรฐาน เงิน การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท MARCHING STREET PARADE รุ่น DIVISION 1 การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022)17 ธันวาคม 2565
  10 รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 พิจิตรเกมส์10 ธันวาคม 2565
  11รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 224 กันยายน 2565
  12รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์10 สิงหาคม 2565
  13 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 25651 กรกฎาคม 2565
  14หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 256530 มิถุนายน 2565
  15สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ.ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง4 มิถุนายน 2565
  16ี่รางวัลระดับ เหรียญเงิน การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา27 กรกฎาคม 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1(EP.3) เรียนปนเล่น เน้นกิจกรรม31 กรกฎาคม 2566
  2(EP.2) สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ SDGs "การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์โดยใช้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้"27 กรกฎาคม 2566
  3(EP.1) นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ กรณีศึกษา "แอปพลิเคชันบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision App:OSA)20 กรกฎาคม 2566
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เขิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน (ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  6การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเคมีเพิ่มเติมตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)6 พฤษภาคม 2566
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน" ครั้งที่ 18 เมษายน 2566
  8ครูพี่เลี้ยงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู31 มีนาคม 2566
  9การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 1619 มีนาคม 2566
  10การตอบปัญหาธรรมะวันมาฆบูชา6 มีนาคม 2566
  11การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพ โดยใช้กระบวนการ Active Learning18 มกราคม 2566
  12การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย (จำนวน 16 ชั่วโมง)5 ธันวาคม 2565
  13การอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นครูพี่เลี้ยงนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา9 พฤศจิกายน 2565
  14การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ30 ตุลาคม 2565
  15การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training15 กันยายน 2565
  16การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น (Online)18 มิถุนายน 2565
  17การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning5 พฤษภาคม 2565
  18โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) หัวข้อ Metaverse29 เมษายน 2565
  19การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
  20การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber) และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center29 เมษายน 2565
  21การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์29 เมษายน 2565
  22กิจกรรมพัฒนาความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning29 เมษายน 2565
  23กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.25661 มีนาคม 2565
  24การคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
  25การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน21 พฤศจิกายน 2564
  26การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ ว9/256410 ตุลาคม 2564
  27การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์สำหรับครู สังกัด สพฐ.15 สิงหาคม 2564
  28การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน18 กรกฎาคม 2564
  29การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม และภาษา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฯ27 กุมภาพันธ์ 2564
  30การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน7 กุมภาพันธ์ 2564
  31การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู”25 ธันวาคม 2563
  32การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล13 ตุลาคม 2563
  33การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน19 กรกฎาคม 2563
  34การอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา26 พฤษภาคม 2563
  35หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online 10-12 Teacher (C4T-9)22 พฤษภาคม 2563
  36การให้การปรึกษาวัยรุ่น บทเรียนเบื้องต้นและทักษะเฉพาะประเด็นด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร การให้การปรึกษาวัยรุ่นwww.thaiteentraing.com16 มีนาคม 2563
  37การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ฯ18 มกราคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา18 เมษายน 2565
  2โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ8 ตุลาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล