ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางนันทวัน แดงฟู
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้พื้นฐาน
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้พื้นฐาน
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กอง 2
 • มอบหมายหน้าที่กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ม. 1 ม. 2 ปีการศึกษา 2565
 • แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2566
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูรักการออม5 มีนาคม 2567
  2รางวัล Popular Vote กิจกรรม Nanoi Club ปีการศึกษา 1/256622 กุมภาพันธ์ 2567
  3วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง17 กุมภาพันธ์ 2567
  4วิทยากรเสริมความรู้ระดับประถมศึกษา14 ธันวาคม 2566
  5การนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256631 สิงหาคม 2566
  6เข้าร่วมการแข่งโครงงาน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ประเภท บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประบุกต์ใช้ ระชั้น ม.ปลาย8 สิงหาคม 2566
  7เข้าร่วมการแข่งโครงงาน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ประเภท สร้างทฎษฎีและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระชั้น ม.ต้น8 สิงหาคม 2566
  8รางวัลพฤหัสบดี16 มกราคม 2566
  9วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 25653 ธันวาคม 2565
  10พฤหัสบดี ประจำปี 2565 16 สิงหาคม 2565
  11ครูที่อุทิศตนเพื่อการสอน25 พฤษภาคม 2565
  12ครูดีของแผ่นดิน29 สิงหาคม 2564
  13ครูดีไม่มีอบายมุข16 มกราคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัล ชมเชย ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน7 มีนาคม 2567
  2รางวัล Popular vote กิจกรรม Nanoi Club ปีการศึกษา 1/256622 กุมภาพันธ์ 2567
  3ทุนการศึกษา9 กุมภาพันธ์ 2567
  4ห้องเรียนน่าอยู่12 กันยายน 2566
  5สนันสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A Math ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 256619 สิงหาคม 2566
  6เข้าร่วมการแข่งโครงงาน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ประเภท สร้างทฎษฎีและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระชั้น ม.ต้น 8 สิงหาคม 2566
  7เข้าร่วมการแข่งโครงงาน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ประเภท บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระชั้น ม.ปลาย8 สิงหาคม 2566
  8รองชนะเลิศอับดับ 2 การประกวดชุดวรรณคดีไทยรีไซเคิล ระดับชั้น ม.13 สิงหาคม 2566
  9รางวัล ชมเชย การประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ประจำปี 2566 8 มิถุนายน 2566
  10รางวัล ชมเชย การประกวดพานไหว้ครู ประเภทสร้างสรรค์ ประจำปี 25668 มิถุนายน 2566
  11รางวัลห้องเรียนน่าอยู่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
  12การดูแลนักเรียนในที่ปรึกษา รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2565 29 พฤศจิกายน 2565
  13รางวัลห้องเรียนน่าอยู่13 กันยายน 2565
  14ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย6 สิงหาคม 2565
  15ครูผุู้สอนนักเรียนได้รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น18 สิงหาคม 2564
  16ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น18 สิงหาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ครูยุคใหม่สร้าง learning contents อย่างไรให้ปังและโดนใจ 6 เมษายน 2567
  2เตรียมตัวอย่างไร ให้เป็นครูที่ครองใจนักเรียน5 เมษายน 2567
  3การพัฒนาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ Active Learning3 เมษายน 2567
  4เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า2 เมษายน 2567
  5วัดความรู้จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 422 เมษายน 2567
  6ร่วมกิจกรรมวันรักการอ่าน2 เมษายน 2567
  7ทดสอบวัดความรู้ โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2567
  8การทดสอบตวามรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน ประจำปี 2567 ปี2 เมษายน 2567
  9ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระกนิษฐาธิราชเจ้า2 เมษายน 2567
  10World Math Day1 เมษายน 2567
  11ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน1 เมษายน 2567
  12การอบรมครูในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ26 มีนาคม 2567
  13วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา17 กุมภาพันธ์ 2567
  14วิทยากรกิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256614 ธันวาคม 2566
  15ทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 256614 สิงหาคม 2566
  16ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 25662 กรกฎาคม 2566
  17อบรม Active Learning 17 พฤษภาคม 2566
  18การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์ บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  19การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learnimg)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  20ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน26 กุมภาพันธ์ 2566
  21การสร้างสื่อมัลติมีเดีย26 กุมภาพันธ์ 2566
  22การส่งเสริมการอ่านออนไลน์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน24 กุมภาพันธ์ 2566
  23ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน หลักสูตรห้องเรียนพิเศษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 12 กุมภาพันธ์ 2566
  24กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ5 กุมภาพันธ์ 2566
  25โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านหัตถศิลป์งานปั้น14 มกราคม 2566
  26โครงการพัฒนาสุทรียภาพด้านหัตถศิลป์14 มกราคม 2566
  27กิจกรรมวันคริสต์มาส 23 ธันวาคม 2565
  28แผนการเรียนรู้บูรณาการกับสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน15 ธันวาคม 2565
  29การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัย5 ธันวาคม 2565
  30ค่ายคณิตศาสตร์ 25653 ธันวาคม 2565
  31แผนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 2/256522 พฤศจิกายน 2565
  32ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน หลักสูตรห้องเรียนพิเศษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 19 พฤศจิกายน 2565
  33อบรมการขยายผลข้อตกลงในการพัฒนางาน PA13 พฤศจิกายน 2565
  34คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA 26 กันยายน 2565
  35ทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 256514 สิงหาคม 2565
  36โครงการงานสวนพฤษาศาสตร์ในโรงเรียน เรื่อง 5 องค์ประกอบ5 กรกฎาคม 2565
  37การทำเว็ปไซด์5 กรกฎาคม 2565
  38อบรม Stop Bullying จะดีกว่าไหม...ถ้าเราให้เกียรติกัน2 กรกฎาคม 2565
  39อบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 18 มิถุนายน 2565
  40ฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการ วิทยาศาสตร์ศึกษา Space Technology6 พฤษภาคม 2565
  41ฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทายาศาสตร์ศึกษา Metaverse 29 เมษายน 2565
  42อบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
  43การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การเป็นข้าราชการ11 เมษายน 2567
  2การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน11 เมษายน 2567
  3การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ9 เมษายน 2567
  4การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การเขียนหนังสือราชการ:เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ8 เมษายน 2567
  5การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน8 เมษายน 2567
  6การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ7 เมษายน 2567
  7การพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ความปลอดภัยในโลกอินเตอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin5 เมษายน 2567
  8การพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพออนไลน์5 เมษายน 2567
  9การใช้งาน Microsoft excel : Advance Level 4 เมษายน 2567
  10การรักษาวินัย การบริหารราชการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมาตรฐานจริยธรรม4 เมษายน 2567
  11การพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ การสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้4 เมษายน 2567
  12การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ Avtive learning3 เมษายน 2567
  13หลักสูตรครูผู้นำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน1 เมษายน 2567
  14การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลักสูตรครูประจำชั้น1 เมษายน 2567
  15การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค1 เมษายน 2567
  16การอบรมครูในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ26 มีนาคม 2567
  17การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย23 กุมภาพันธ์ 2566
  18การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๘)14 พฤษภาคม 2563
  19การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่๔-๖ coding Online for Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙)14 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล