ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสุดาพร เหรียญพิมาย
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 9
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : คณิตศาสตร์ศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานระดับดีมาก วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม (Best Practices) ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับสหวิทยาเขตเวียงป้อ4 สิงหาคม 2566
  2ครูผู้รักการออม "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" ประจำปีการศึกษา256524 กุมภาพันธ์ 2566
  3ครูที่ปรึกษากิจกรรม A-Math รองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดกิจกรรมNANOI CLUB 202224 กุมภาพันธ์ 2566
  4รางวัลชมเชย การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน23 กุมภาพันธ์ 2566
  5ครูต้นแบบดีเด่นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256516 กุมภาพันธ์ 2566
  6รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 256516 มกราคม 2566
  7วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 25653 ธันวาคม 2565
  8ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้นิเทศ โครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน3 ตุลาคม 2565
  9“ครูผู้นิเทศ” สหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 กรกฎาคม 2565
  10วิทยากรในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 พฤษภาคม 2565
  11“ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน” ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการ การประกวดเสมาผู้มีผลงานเป็นเลิศเชิงประจักษ์ 25 พฤษภาคม 2565
  12ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน17 สิงหาคม 2564
  13“ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น” ตามประกาศคุรุสภา ประจำ ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด24 กรกฎาคม 2563
  14“ครูดีศรี สพม. เขต 37” รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 16 มกราคม 2563
  15รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 16 มกราคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) ระดับดีเลิศ ประจำปีการศึกษา 2566 4 กันยายน 2566
  2ครูผู้สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 256620 สิงหาคม 2566
  3ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันเอแม็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 8 สิงหาคม 2566
  4ได้ร่วมดูแลนักเรียนเรียนรวม ผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ระดับดีเลิศ ประจำปีการศึกษา 256619 มิถุนายน 2566
  5ครูที่ปรึกษากิจกรรม A-Math รองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดกิจกรรมNANOI CLUB 202224 กุมภาพันธ์ 2566
  6รางวัลชมเชย การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน23 กุมภาพันธ์ 2566
  7ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
  8ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
  9ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเอแม็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 5 สิงหาคม 2565
  10คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ2131 มีนาคม 2565
  11รางวัลระดับเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 256426 พฤศจิกายน 2564
  12ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี20 สิงหาคม 2564
  13ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 256315 กันยายน 2563
  14ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา18 กันยายน 2562
  15ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา18 กันยายน 2562
  16ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 42 สิงหาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลสถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่15 สิงหาคม 2566
  2รางวัลสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ระดับดีเด่น 8 สิงหาคม 2566
  3รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร 14 กรกฎาคม 2566
  4รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่ 14 กรกฎาคม 2566
  5ผลการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ลำดับที่ 3 ประจำปี 2566 11 กรกฎาคม 2566
  6กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
  7โล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC QA)14 สิงหาคม 2565
  8สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 4 มิถุนายน 2565
  9เป็นคณะทำงานในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 27 พฤษภาคม 2565
  10ออมชมเชย สายสามัญ29 ตุลาคม 2564
  11ผู้ประสานงานร่วมทีม โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางการหน้า” ครั้งที่ 388 กุมภาพันธ์ 2563
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR3 มกราคม 2567
  2วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 25662 ธันวาคม 2566
  3การอบรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู เรื่องคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู 10 กันยายน 2566
  4ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 256610 กันยายน 2566
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และการพัฒนาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 31 สิงหาคม 2566
  6ทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนาน้อยระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 5/1 ปีการศึกษา 2566 14 สิงหาคม 2566
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน (ขั้นสูง) 17 พฤษภาคม 2566
  8การอบรมเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  9การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning13 กุมภาพันธ์ 2566
  10การวัดและประเมินผลการเรียนรู้12 ธันวาคม 2565
  11ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom English Expressions)11 ธันวาคม 2565
  12ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ แหล่งเรียนรู้แคตตัส ศูนย์เครื่องเงินดอยซิลเวอร์ และแพรวผ้าฝ้าย10 ธันวาคม 2565
  13การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย5 ธันวาคม 2565
  14การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ30 ตุลาคม 2565
  15การอบรมเชิงปฏิบัติการ GeoGebra กับการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 กันยายน 2565
  16คณะกรรมการการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.ต้น การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
  17การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites 5 กรกฎาคม 2565
  18การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น (Online) 18 มิถุนายน 2565
  19การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ โดย กระทรวงศึกษาธิการ23 เมษายน 2565
  20การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ โดย สสวท.23 เมษายน 2565
  21การอบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา10 พฤศจิกายน 2564
  22การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว9/256410 ตุลาคม 2564
  23การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”27 สิงหาคม 2564
  24การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) ในรูปแบบออนไลน์23 เมษายน 2564
  25นำเสนอผลงานด้วย e-Poster เนื่องในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 (วทร.24) ในรูปแบบออนไลน์23 เมษายน 2564
  26การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ7 กุมภาพันธ์ 2564
  27เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์)16 มกราคม 2564
  28กิจกรรมเสวนา “คุรุสภาพา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว”9 ตุลาคม 2563
  29การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์12 กันยายน 2563
  30การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)12 พฤษภาคม 2564
  2การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน3 เมษายน 2564
  3นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D)29 ตุลาคม 2562
  4การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา27 กันยายน 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ MIAP22 มกราคม 2565