ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางอรนุช ขาลพรหม
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • เอกสาร
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1Apple Teacher(ออนไลน์) ระดับ126 ธันวาคม 2565
  2คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ2131 มีนาคม 2565
  3ครูผู้รักการออม30 มีนาคม 2565
  4ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน14 กันยายน 2563
  5ครูรักการออม10 มีนาคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) ระดับดีเลิศ ประจำปีการศึกษา 25664 กันยายน 2566
  2ผู้ฝึกซ้อมนักกีฬาที่ได้รับรางวัล อันดับเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 256620 สิงหาคม 2566
  3ผู้ฝึกซ้อมนักกีฬาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รายการเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 256620 สิงหาคม 2566
  4ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 88 สิงหาคม 2566
  5ครูผู้ฝึกซ้อมได้เข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 88 สิงหาคม 2566
  6ได้ร่วมดูแลนักเรียนเรียนรวม ผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจำปีการศึกษา 25667 กรกฎาคม 2566
  7ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
  8ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
  9ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 75 สิงหาคม 2565
  10รางวัลระดับเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 256426 พฤศจิกายน 2564
  11ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา18 กันยายน 2562
  12ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ (SuDoKu) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา17 กันยายน 2562
  13ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ (SuDoKu) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา17 กันยายน 2562
  14ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันซูโดกุ (SuDoKu) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 จ.นครสวรรค์2 สิงหาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลสถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน11 กันยายน 2566
  2รางวัลสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ระดับดีเด่น8 สิงหาคม 2566
  3รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่14 กรกฎาคม 2566
  4รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร14 กรกฎาคม 2566
  5ผลการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ลำดับที่ 3 ประจำปี 256611 กรกฎาคม 2566
  6กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
  7โล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC QA)14 สิงหาคม 2565
  8รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 25651 กรกฎาคม 2565
  9รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม30 มิถุนายน 2565
  10สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ. 25654 มิถุนายน 2565
  11รางวัลออมชมเชย สายสามัญ การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 256429 ตุลาคม 2564
  12ผู้ประสานงานร่วมทีม โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางการหน้า” ครั้งที่ 388 กุมภาพันธ์ 2563
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)และการพัฒนาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่31 สิงหาคม 2566
  2อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน (ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
  3อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย5 ธันวาคม 2565
  5โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad 12 พฤศจิกายน 2565
  6คณะกรรมการการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.ปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites5 กรกฎาคม 2565
  8การอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯน19 มิถุนายน 2565
  9การอบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
  10การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว9/256410 ตุลาคม 2564
  11การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล13 ตุลาคม 2563
  12กิจกรรมเสวนา “คุรุสภาพา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว”9 ตุลาคม 2563
  13การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  14อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน10 พฤษภาคม 1646
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน3 เมษายน 2564
  2การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา28 กันยายน 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล