ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีกฤชณัท วินิชสุคนธ์
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 12
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 8 สิงหาคม 2566
2การอบรมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม26 มิถุนายน 2566
3การอบรมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา Google Tools เพื่อการพัฒนางาน23 มิถุนายน 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)10 พฤษภาคม 2566
5คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่705 กุมภาพันธ์ 2566
6วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนนาน้อย ประจำปีการศึกษา256516 กุมภาพันธ์ 2565
7การอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่11-1429 มกราคม 2565
8อบรมขยายผลเครือข่ายรร.มหิดลวิทยานุสรณ์18 กรกฎาคม 2564
9การอบรมPLC8 พฤษภาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน เอแม็ท ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566 20 สิงหาคม 2566
2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเอแม็ท มัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่8 ประจำปีการศึกษา25668 สิงหาคม 2566
3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเอแม็ท มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา25655 สิงหาคม 2565
4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา25655 สิงหาคม 2565
5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา25655 สิงหาคม 2565
6ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเอแม็ท มัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่7 ประจำปีการศึกษา25655 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “การคิดสร้าสรรค์และนวัตกรรม”26 มิถุนายน 2566
2การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “google tool”23 มิถุนายน 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน(ขั้นสูง))17 พฤษภาคม 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “การคิดสร้าสรรค์และนวัตกรรม”26 มิถุนายน 2566
2การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “google Tool”23 มิถุนายน 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน(ขั้นสูง))17 พฤษภาคม 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล