ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางแสงดาว ปัญญาวงศ์
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูดี ศรี สพม.น่าน26 มกราคม 2565
  2ครูดีเด่น14 ตุลาคม 2562
  3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "สังคมไทยในอุดมคติ"14 สิงหาคม 2562
  4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๒ กิจกรรมการประกวดคัดไทยระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒24 กรกฎาคม 2562
  5โล่เกียรติยศ "ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น" ระดับยอดเยี่ยม16 มกราคม 2558
  6สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 255730 ตุลาคม 2557
  7หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 255416 มกราคม 2555
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ชนะเลิศ การประกวดชุดวรรณคดีรีไซเคิล ระดับชั้นม.๓3 สิงหาคม 2566
  2ชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครู ประเภทสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.๓8 มิถุนายน 2566
  3นักเรียนทุนพระราชทานเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่6 ปีการศึกษา 256526 สิงหาคม 2565
  4เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม คัดลายมือภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  5เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม คัดลายมือภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  6นักเรียนทุนพระราชทาน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)" รุ่น ที่ ๑๓/๒๕๖๔27 ธันวาคม 2564
  7นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 256325 กันยายน 2563
  8นักเรียนดีเด่น14 ตุลาคม 2562
  9นักเรียนทุนพระราชทาน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)" รุ่น ที่ ๑๑/๒๕๖๒14 ตุลาคม 2562
  10ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๒ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖17 กันยายน 2562
  11รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "สังคมไทยในอุดมคติ"14 สิงหาคม 2562
  12เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคัดไทย งานมหกรรมส่งเสริมความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๒24 กรกฎาคม 2562
  13นักเรียนทุนพระราชทาน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)" รุ่น ที่ ๑๐/๒๕๖๑28 ธันวาคม 2561
  14นักเรียนทุนพระราชทาน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)" รุ่น ที่ ๙/๒๕๖๐24 กันยายน 2560
  15นักเรียนทุนพระราชทาน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)" รุ่น ที่ ๘/๒๕๕๙20 กรกฎาคม 2559
  16นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๕/๒๕๕๖28 กรกฎาคม 2556
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ประชุมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 11 กันยายน 2566
  2ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)3 มิถุนายน 2566
  3อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน(ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
  4ACTIVE LEARNING10 พฤษภาคม 2566
  5การประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์24 มีนาคม 2566
  6กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย5 ธันวาคม 2565
  8วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๑๐5 ธันวาคม 2565
  9ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผ่าน Google Meet23 พฤศจิกายน 2565
  10ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕18 พฤศจิกายน 2565
  11อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน( PA)13 พฤศจิกายน 2565
  12การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(DLTV/DLIT)...21 สิงหาคม 2565
  13ครูผู้นิเทศกลุ่มสหวิทยาเขตเวียงป้อ โรงเรียนสารทิศพิทยาคม(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)19 กรกฎาคม 2565
  14ครูผู้นิเทศกลุ่มสหวิทยาเขตเวียงป้อ รร.เมืองลีประชาสามัคคี (ภาษาไทย)18 กรกฎาคม 2565
  15เครือข่ายครูผู้นิเทศการสอน กลุ่มสหวิทยาเขตเวียงป้อ7 กรกฎาคม 2565
  16อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google site” 5 กรกฎาคม 2565
  17กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์3 พฤษภาคม 2565
  18ทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)2 พฤษภาคม 2565
  19ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านในโครงการ...31 มีนาคม 2565
  20ครูดี ศรี สพม.น่าน26 มกราคม 2565
  21จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ภาคเรียนที่ ๒/๒๔๖๔6 ธันวาคม 2564
  22อบรมเชิงปฏิบัติการ “การคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา”30 พฤศจิกายน 2564
  23อบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว๙/๒๕๖๔”10 ตุลาคม 2564
  24เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ๒”12 กันยายน 2564
  25อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์”29 สิงหาคม 2564
  26กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ16 สิงหาคม 2564
  27ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับดีเยี่ยม16 กรกฎาคม 2564
  28จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน9 กรกฎาคม 2564
  29จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ภาคเรียนที่๑/๒๔๖๔9 กรกฎาคม 2564
  30“การจัดการเรียนรู้”5 พฤษภาคม 2564
  31จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน1 พฤษภาคม 2564
  32อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google meet” 11 มกราคม 2564
  33การอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน ฟัง สรุปความ และเขียนตามประสงค์” ผ่านกระบวนการ KM,PLC18 ตุลาคม 2563
  34เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล13 ตุลาคม 2563
  35ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับดีมาก14 สิงหาคม 2563
  36อบรมและทดสอบออนไลน์ “หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลด้านสุขภาพดียุคดิจิทัล”29 มิถุนายน 2563
  37จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ภาคเรียนที่๑/๒๔๖๓29 มิถุนายน 2563
  38จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ภาคเรียนที่๒/๒๔๖๓29 มิถุนายน 2563
  39อบรมและทดสอบออนไลน์ “หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลด้านสุขภาพดียุคดิจิทัล”26 พฤษภาคม 2563
  40อบรมและทดสอบออนไลน์ “พัฒนาทักษะด้านด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”25 พฤษภาคม 2563
  41อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙7 พฤษภาคม 2563
  42อบรมและทดสอบออนไลน์ “นวัตกรรมการศึกษา”5 พฤษภาคม 2563
  43ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5 พฤษภาคม 2563
  44อบรมและทดสอบออนไลน์ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”5 พฤษภาคม 2563
  45อบรมและทดสอบออนไลน์ “นวัตกรรมการศึกษา”28 เมษายน 2563
  46อบรมและทดสอบออนไลน์ “วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19”1 เมษายน 2563
  47การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯประจำปี ๒๕๖๒ ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 15 ตุลาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ "หลักสูตรการสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินPISA"7 พฤษภาคม 2566
  2งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐5 กุมภาพันธ์ 2566
  3อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย5 ธันวาคม 2565
  4อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites5 กรกฎาคม 2565
  5กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ เรื่อง วันฉัตรมงคล3 พฤษภาคม 2565
  6ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับสหวิทยาเขต26 มกราคม 2565
  7อบรมเชิงปฏิบัติการการ “รอบรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย” 5 กุมภาพันธ์ 2564
  8อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙7 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1sites.google.com งานพัฒนาทุนการศึกษา /กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)23 กุมภาพันธ์ 2566
  2sites.google.com กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย23 กุมภาพันธ์ 2566
  3https://sites.google.com/view/pakrusangdaw/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%816 มกราคม 2566