ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางวิจิตรตา ตาดี
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน7 มีนาคม 2567
  2กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน4 กันยายน 2566
  3รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน7 มกราคม 0577
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน7 มีนาคม 2567
  2ชนะเลิศการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับม.ต้น9 กันยายน 2566
  3เหรียญทองแดง ทักษะภาษาไทย9 กันยายน 2566
  4ชมเชยการตอบปัญหารัฐศาสตร์9 กันยายน 2566
  5ชมเชยการตอบปัญหากฏหมาย 7 สิงหาคม 2566
  6รองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหารัฐศาสตร์6 มกราคม 0570
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1สถานศึกษามีผลการปรเมินคุณธรรมความโปร่งใส ระดับ AA4 มีนาคม 2567
  2ชมเชยการแข่งขันกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน4 กันยายน 2566
  3รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน7 มกราคม 0577
  4รางวัลชมเชย6 มกราคม 0569
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Ative Learning)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน(ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
  2อบรมเชิงปฏิบติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Ative Learning)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล