ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายชรินทร มณีภูวนัตถ์
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1การประเมินคุณภาพภายนอก23 มกราคม 2563
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา25667 มีนาคม 2567
2ครูผู้รักการออม5 มีนาคม 2567
3วิทยกรค่ายพัฒนาทักษะวิชาการภาษาอังกฤษโรงเรียนนาทะนุง17 กุมภาพันธ์ 2567
4วิทยกรค่ายพัฒนาทักษะวิชาการภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร20 ธันวาคม 2566
5การอบรมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ13 มกราคม 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล