ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 12
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ลส. 13
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
  วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : เคมีศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1กรรมการดำเนินงานและตัดสินผลการแข่งขัน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 256531 สิงหาคม 2566
  2ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายและทัศนศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ เนื่องในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 256616 สิงหาคม 2566
  3รางวัล "วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม (Best Practices)" ระดับสหวิทยาเขต เวียงป้อ ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 3 ผลงานระดับดีเยี่ยม4 สิงหาคม 2566
  4เป็นกรรมการดำเนินงาน ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25662 กรกฎาคม 2566
  5จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 256630 มิถุนายน 2566
  6จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา 1/256620 มิถุนายน 2566
  7ได้ร่วมดูแลนักเรียนเรียนรวม ผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ระดับดีเลิศ ประจำปีการศึกษา 256619 มิถุนายน 2566
  8ครูผู้รักการออม "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" ประจำปีการศึกษา 256524 กุมภาพันธ์ 2566
  9กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
  10จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ปีการศึกษา 256515 ธันวาคม 2565
  11จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2/256522 พฤศจิกายน 2565
  12กรรมการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-6 เนื่องในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  13จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา 1/25654 กรกฎาคม 2565
  14ครูผู้รักการออม "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" ประจำปีการศึกษา 256430 มีนาคม 2565
  15ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (นิเทศภายใน) ระดับดีเยี่ยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256431 สิงหาคม 2564
  16ครูผู้รักการออม "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" ประจำปีการศึกษา 256330 มีนาคม 2564
  17รางวัลนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice “INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020” ระดับ Gold ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์3 กรกฎาคม 2563
  18“ครูรักการออม” โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 256210 มีนาคม 2563
  19รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข16 มกราคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เป็นผู้ควบคุมทีม การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 11) ประจำปี 256631 สิงหาคม 2566
  2ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 256619 สิงหาคม 2566
  3ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นด้าน BCG ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 256619 สิงหาคม 2566
  4เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดพานไหว้ครู (ประเภทสวยงาม) เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 8 มิถุนายน 2566
  5เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน (ห้องวิทย์ 1) ภาคเรียนที่ 2/256523 กุมภาพันธ์ 2566
  6เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  7เป็นที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดป้ายนิเทศ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 256331 สิงหาคม 2563
  8เป็นที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดภาพปะติด ชุดรีไซเคิลจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 256331 สิงหาคม 2563
  9ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256217 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลสถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่15 สิงหาคม 2566
  2รางวัลสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ระดับดีเด่น4 สิงหาคม 2566
  3รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร14 กรกฎาคม 2566
  4รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่14 กรกฎาคม 2566
  5ผลการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ลำดับที่ 3 ประจำปี 2566 11 กรกฎาคม 2566
  6รางวัลอันดับ 6 ระดับมาตรฐาน เงิน การประกวดวงโยธวาธิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภท Marching street parade รุ่น Division1 17 ธันวาคม 2565
  7รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวทีประลองปัญญา EDUTHON กิจกรรมน่านเพาะพันธุ์ปัญญา30 กันยายน 2565
  8รางวัลสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-1924 ตุลาคม 2564
  9เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมและภาษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน27 กุมภาพันธ์ 2564
  10ผู้ประสานงานร่วมทีม โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 388 กุมภาพันธ์ 2563
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน (ขั้นสูง) 17 พฤษภาคม 2566
  2อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  3อบรมชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายเครือข่ายวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน" ครั้งที่ 18 เมษายน 2566
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย5 ธันวาคม 2565
  5ร่วมกิจกรรม "ลอยกระทงชมจันทรุปราคา" 8 พฤศจิกายน 2565
  6การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชา เคมี (ครั้งที่ 2/65)30 ตุลาคม 2565
  7ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ ศึกษานิทรรศการดาราศาสตร์ และท้องฟ้าจำลอง4 กันยายน 2565
  8ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ สวนพฤษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง14 สิงหาคม 2565
  9การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย google Sites 5 กรกฎาคม 2565
  10การอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง 5 องค์ประกอบ 3 สาระ และฐานทัพยากรท้องถิ่น3 กรกฎาคม 2565
  11การอบรม “STOP BULLYING จะดีกว่าไหม...ถ้าเราให้เกียรติกัน” 2 กรกฎาคม 2565
  12การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชา เคมี (ครั้งที่ 1/65)19 มิถุนายน 2565
  13การพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น 18 มิถุนายน 2565
  14การอบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
  15การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด (ครั้งที่ 2/64)21 พฤศจิกายน 2564
  16การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว9/256430 ตุลาคม 2564
  17การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด (ครั้งที่ 1/64)18 กรกฎาคม 2564
  18การทดสอบวัดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)23 พฤษภาคม 2564
  19อบรมชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล26 เมษายน 2564
  20อบรมสุจริตไทย หลักสูตรสำหรับข้าราชการ25 เมษายน 2564
  21การอบรมหลักสูตร ครูไทยหัวใจดิจิทัล22 เมษายน 2564
  22การศึกษาดูงาน “การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา” 25 กุมภาพันธ์ 2564
  23การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาเคมี ครั้งที่ 2/25637 กุมภาพันธ์ 2564
  24การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาเคมี ครั้งที่ 1/256319 กรกฎาคม 2563
  25การอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มิติการเรียนรู้ที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ด้านการใช้โปรแกรมการนำเสนองาน29 พฤษภาคม 2563
  26การอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิตอล (DIGITAL LITERACY CURRICULUM) ด้านสุขภาพดียุคดิจิทัล 29 พฤษภาคม 2563
  27การอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มิติการเรียนรู้ที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ด้านทำงานร่วมกันแบบออนไลน์29 พฤษภาคม 2563
  28การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสคึโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  29การทดสอบวัดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5 พฤษภาคม 2563
  30การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างปกรายงานด้วย Microsoft Publisher17 เมษายน 2563
  31การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสร้างเว็บไชต์ด้วยไมโครซอฟต์ Microsoft Publisher17 เมษายน 2563
  32การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสร้างเว็บไชต์ด้วยไมโครซอฟต์ Microsoft Publisher17 เมษายน 2563
  33การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Publisher16 เมษายน 2563
  34การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตร ทักษะครูในศตวรรษที่ 2115 เมษายน 2563
  35การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตร Digital Literacy15 เมษายน 2563
  36การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตร Digital Literacy15 เมษายน 2563
  37การอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การทำแบบทดสอบออนไลน์และการออกแบบเกียรติบัตรออนไลน์”13 เมษายน 2563
  38การทดสอบความรู้พื้นฐานวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก13 เมษายน 2563
  39การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตร ป้องกันไวรัส โคโรนา12 เมษายน 2563
  40การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์4 เมษายน 2563
  41การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy4 เมษายน 2563
  42การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์1 เมษายน 2563
  43เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ27 มีนาคม 2563
  44การอบรมวิธีการจัดหาพัสดุและเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 18 กุมภาพันธ์ 2563
  45ประชุมจัดทำข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง18 พฤศจิกายน 2562
  46ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ28 กันยายน 2562
  47การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562 20 กรกฎาคม 2562
  48โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐ19 มิถุนายน 2562
  49ประชุมครูพี่เลี้ยง โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 25624 เมษายน 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน3 เมษายน 2564
  2การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E–Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 30 มีนาคม 2564
  3อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมมิอากาศ30 มกราคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1การพัฒนากิจกรรมเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 510 กันยายน 2566
  2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7 ขั้น (7E) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 522 มกราคม 2565