ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.มงคล หนูสา
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • หนังสือสำคัญแสดงการผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
  วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : ชีววิทยา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลชมเชย การประกวดห้องเรียนน่าอยู้ น่าเรียน23 กุมภาพันธ์ 2566
  2รางวัลเหรียญทอง ผลการนิเทศติดตามการเรียนการสอน5 กุมภาพันธ์ 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลเหรียญทอง ผู้ฝึกสอน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองมัธยมศึกษาตอนปลาย16 กันยายน 2566
  2 การร่วมดูแลนักเรียนเรียนรวมผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับดีเลิศ19 มิถุนายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลชมเชย การประกวดห้องเรียนน่าอยู้ น่าเรียน ปีการศึกษา25667 มีนาคม 2567
  2สถานศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA online) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับ AA จากงานประกันคุณภาพ23 กุมภาพันธ์ 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก เชิงสร้างสรรค์ตามวิถีน่าน(ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน 10 พฤษภาคม 2566
  3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย5 ธันวาคม 2565
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ30 ตุลาคม 2565
  6การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ ส.พ.ฐ. ระยะที่2 การเรียนรู้ในสภาพจริง4 มิถุนายน 2565
  7การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวนการสถานศึกษา27 พฤษภาคม 2565
  8อบรมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา10 ตุลาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การพัฒนาทางไกลด้วยยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ12 เมษายน 2567
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา6 พฤษภาคม 2566
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล