ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้รักการออม โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 256524 กุมภาพันธ์ 2566
2กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1 - ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
3กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4 - ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
4กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.4 - ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
5รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข16 มกราคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หุ่นยนต์อัตโนมัติ16 กรกฎาคม 2566
2ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์บังคับมือ16 กรกฎาคม 2566
3ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์เตะจุดโทษ16 กรกฎาคม 2566
4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 หุ่นยนต์ว่ายน้ำท่ากรรเชียง ระดับมัธยมศึกษา16 มกราคม 2566
6 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 ธันวาคม 2565
7ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 ธันวาคม 2565
8ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 ธันวาคม 2565
9ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 ธันวาคม 2565
10ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 ธันวาคม 2565
11ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญเงินตอบคำถามปัญหาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2563
12ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขัน Comic Strip ม.1-318 กันยายน 2562
13ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับ 4 การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor ม.1-318 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน(ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน(ขั้นสูง)10 พฤษภาคม 2566
3กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและแข่งขันหุ่นยนต์ 10 ชนิดกีฬา ภายใต้การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน15 มกราคม 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความปลอดภัย(โรงเรียนพักนอน)18 พฤศจิกายน 2565
5การอบรมออนไลน์ “STOP BULLYING จะดีกว่าไหม...ถ้าเราให้เกียรติกัน”2 กรกฎาคม 2565
6การพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น ความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนการสอน Active Learning18 มิถุนายน 2565
7การอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู”25 ธันวาคม 2563
8การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ14 สิงหาคม 2562
9โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์14 มิถุนายน 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การเขียนโปรแกรม Scratch(Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)14 พฤษภาคม 2565
2หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-621 พฤษภาคม 2563
3หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-319 พฤษภาคม 2563
4การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา29 กันยายน 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล