ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.สุพัตรา ลังกาใจ
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา)
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ผู้ควบคุมทีม การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)31 สิงหาคม 2566
2ครูที่ปรึกษาการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย19 สิงหาคม 2566
3ครูที่ปรึกษา กิจกรรม ธนาคารโรงเรียนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 กิจกรรม NANOI CLUB 202224 กุมภาพันธ์ 2566
4รางวัลครูรักการออม กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
5กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
6ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน5 สิงหาคม 2565
7ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน7 กันยายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย31 สิงหาคม 2566
2การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย19 สิงหาคม 2566
3รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สังกัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรม NANOI CLUB 202224 กุมภาพันธ์ 2566
4รางวัลชมเชย การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน 23 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่15 สิงหาคม 2566
2สถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)4 สิงหาคม 2566
3โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน14 กรกฎาคม 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1วิชาสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ14 เมษายน 2567
2การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 24 มีนาคม 2567
3เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทาง การศึกษาเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข” เรื่อง “Career Acodemy” 14 มกราคม 2567
4การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถึน่าน (ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
5การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถึน่าน10 พฤษภาคม 2566
6กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ12 กุมภาพันธ์ 2566
7การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 5 ธันวาคม 2565
8อบรมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความปลอดภัย (นักเรียนพักนอน) สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น18 พฤศจิกายน 2565
9การอบรมเชิงปฏฺิบัติการการพัฒนาเว็บไซค์ด้วย google sites5 กันยายน 2565
10การรู้ดิจิทัล (Digital Leteracy)24 สิงหาคม 2565
11STOP BULLYING จะดีกว่าไหม...ถ้าเราให้เกียรติกัน2 กรกฎาคม 2565
12คณะวิทยากรและคณะทำงานการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารศึกษาง4 มิถุนายน 2565
13Core English Language Test29 เมษายน 2565
14Microsoft Team Education11 กันยายน 2564
15อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 115 กรกฎาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)24 สิงหาคม 2566
2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 25 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล