ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางพัชรี รินนาศักดิ์
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • เอกสาร
 • เอกสาร
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารเพื่อสุขภาพ ม.ต้น การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  2ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  3วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม (Best Practices)4 สิงหาคม 2566
  4ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-65 กุมภาพันธ์ 2566
  5ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-34 กุมภาพันธ์ 2566
  6ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  7ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  8ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  9ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  10ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน1 กันยายน 2564
  11ครูดีไม่มีอบายมุข16 มกราคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  2รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  3รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-65 กุมภาพันธ์ 2566
  4รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-34 กุมภาพันธ์ 2566
  5เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  6เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  7เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  8เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลสถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน11 กันยายน 2566
  2รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ อันดับที่ 3 ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี 2566 8 กันยายน 2566
  3สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่15 สิงหาคม 2566
  4รางวัลสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น 4 สิงหาคม 2566
  5สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ระดับดีเด่น4 สิงหาคม 2566
  6รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร14 กรกฎาคม 2566
  7โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่ 14 กรกฎาคม 2566
  8โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ลำดับที่ 3 ประจำปี 256611 กรกฎาคม 2566
  9รางวัลระดับมาตรฐาน ทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท INDOOR MARCHING ARTS รุ่น COLOR GUARD Scholatic Class การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022)17 ธันวาคม 2565
  10"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปีการศึกษา 2565 "ระดับภูมิภาค" รางวัลระดับเหรียญเงิน 30 มิถุนายน 2565
  11สถานประกอบการสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-1915 พฤษภาคม 2565
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ22 เมษายน 2567
  2ร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere anytime กับศึกษานิเทศก์ เรื่อง ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENCT CENTER11 มีนาคม 2567
  3การอบรมออนไลน์การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 256614 กุมภาพันธ์ 2567
  4การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เรื่อง “Well Being” วันที่ 15 มกราคม 256715 มกราคม 2567
  5การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เรื่อง “Career Academy” 14 มกราคม 2567
  6การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และการพัฒนาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่31 สิงหาคม 2566
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิง สร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน (ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
  8การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิง สร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน (ขั้นสูง)10 พฤษภาคม 2566
  9การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 5 ธันวาคม 2565
  10การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน13 พฤศจิกายน 2565
  11โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learming ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ ๑๐ Active Learning5 พฤษภาคม 2565
  12สถานศึกษาสีขาว5 พฤษภาคม 2565
  13การคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
  14การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว๙/๒๕๖๔10 ตุลาคม 2564
  15หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21/256018 กรกฎาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-34 มีนาคม 2564
  2การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 6203728 มกราคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1คลิปวิดีโอการสอน วิชาการงานอาชีพ1 เรื่อง แซนด์วิชง่ายๆ ได้ประโยชน์7 มีนาคม 2567
  2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Leaning ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน(5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 411 กันยายน 2566
  3รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาสาเหตุเรื่องการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน2 มีนาคม 2566
  4รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning 10 กันยายน 2565
  5แผนการสอน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น10 กันยายน 2565
  6แผนการสอน เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น10 กันยายน 2565