ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน29 สิงหาคม 2564
  2รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์16 มกราคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลความสามารถระดับChampionships ประเภท VBC รุ่น Division 1 การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี256616 ธันวาคม 2566
  2สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 256620 สิงหาคม 2566
  3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
  4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ระดับชั้นม.1-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
  5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ระดับชั้นม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
  6รางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน ประเภท Marching Street Parade รุ่น Division 1 การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี256517 ธันวาคม 2565
  7รางวัลความสามารถระดับเหรียญทองแดง ประเภท Indoor Marching Arts รุ่น Color Guard Scholastic การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี256517 ธันวาคม 2565
  8รองชนะเลิศอันดับ2 Marching Street Parade Division 119 มิถุนายน 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมสร้างกิจกรรม Active Learning และจัดการชั้นเรียนบน PowerPoint ด้วย ClassPoint24 เมษายน 2567
  2Microsoft Office Word 201612 เมษายน 2567
  3Digital Code of Merit11 เมษายน 2567
  4ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล10 เมษายน 2567
  5Microsoft Office Excel 201610 เมษายน 2567
  6สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ9 เมษายน 2567
  7การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ Using Technology to Enhance Learning3 เมษายน 2567
  8การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา การออกแบบ Infographic2 เมษายน 2567
  9การอบรมออนไลน์ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา256613 กุมภาพันธ์ 2567
  10หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา28 มกราคม 2567
  11การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพออนไลน์25 มกราคม 2567
  12การพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มเูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin24 มกราคม 2567
  13เป็นผู้ตรวจข้อสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระดับดี)1 มิถุนายน 2566
  14การพัฒนาในหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่67 พ.ศ.256616 เมษายน 2566
  15หลักสูตร เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม24 กุมภาพันธ์ 2566
  16หลักสูตร เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่23 กุมภาพันธ์ 2566
  17การอบรม "ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง!!!"19 มกราคม 2566
  18เข้าร่วมเสวนา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี2566 (Regional Research Expo 2023)8 มกราคม 2566
  19การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ ACtive Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่9 หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
  20การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ ACtive Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
  21การคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
  22การพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย12 กันยายน 2564
  23การจัดการเรียนการสอนออลไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ การจัดการเรียนการออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนออนไลน์20 พฤษภาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับพื้นฐาน DC1-38 พฤษภาคม 2567
  2การอบรมการรู้ดิจิทัล Digital Literacy สสวท. IPST27 เมษายน 2567
  3การอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาาาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR20 เมษายน 2567
  4การใข้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา12 เมษายน 2567
  5การพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ การสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้3 เมษายน 2567
  6การพัฒนาในหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่67 พ.ศ.256616 เมษายน 2566
  7การพัฒนาสมรรถนะครูวิชาภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้การเขียนเพื่อสื่อสาร ตามบูรณาการพหุสัมผัส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย16 เมษายน 2564
  8การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา16 ตุลาคม 2562
  9การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา11 ตุลาคม 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล