ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ ในระดับการศึกษาตอนต้น5 ตุลาคม 2565
2เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
3เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
4เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
5เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google site”5 กรกฎาคม 2565
6เกียรติบัตร ผ่านการพัฒนาความรู้ในกิจกรรมวันรักการอ่าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 93 %4 กรกฎาคม 2565
7เกียรติบัตร ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)18 เมษายน 2565
8เกียรติบัตร ผ่านการอบรมการเรียนออนไลน์หลักสูตรการใช้แพลตฟอร์ม Canva4 เมษายน 2565
9เกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้เบื้องต้น โปรแกรม Zoom Meeting และ Google Application เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ 8 กันยายน 0580
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1เทคนิคการสร้างนิสัยรักกการอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน23 มกราคม 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ12 พฤษภาคม 2567
2อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google site5 กรกฎาคม 2565
3การคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
4อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
5วิถีชีวิตใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล2 พฤษภาคม 2564
6เทคนิคการสร้างนิสัยรักกการอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน1 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล