ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายกฤษนัส วังสาร
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ร่วมเป็นวิทยกรให้การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 20 สิงหาคม 2566
2อบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงาน ครั้งที่ 3 ในกิจกรรม กบจูเนียร์ภายใต้โครงการคนบันดาลไฟ:ใครไม่ Change Climate Change18 มิถุนายน 2566
3อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
4อบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาสถานศึกษา17 มีนาคม 2566
5ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐3 กุมภาพันธ์ 2566
6ครูที่ปรึกษาประจำทีม ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด YNAC CREATIVE CHALLENGE 18 ธันวาคม 2565
7ครูที่ปรึกษาประจำทีม รางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ "โทษของกัญชาและยาเสพติด"24 กันยายน 2565
8ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ระดับ ดีเยี่ยม29 ธันวาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1สถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ ( The Best Safety Practice )4 สิงหาคม 2566
2สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 256514 กรกฎาคม 2566
3โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 จังกวัดน่าน11 กรกฎาคม 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ5 กุมภาพันธ์ 2566
2เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน2 ธันวาคม 2565
3วิทยากรกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ต้านยาเสพติด เทิดไท้พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียบบ้านหลวง29 สิงหาคม 2565
4ครูผู้ผึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง รายการภาพยนตร์สั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันศิลปหัตถธรรมนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ประจำปี 25651 กรกฎาคม 2565
6ฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 256524 มิถุนายน 2565
7วิทยากรในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.27 พฤษภาคม 2565
8อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา"11 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาวัยใสฉลาดรู้เน๊ต10 เมษายน 2567
2การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ9 เมษายน 2567
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล