ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายธีระพันธ์ ทะก๋า
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • หนังสือการผ่านอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC.)
 • หนังสือการผ่านอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC.) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์
 • หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (ALT.C.) รุ่นที่ ๘๓๔ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนปัว ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ30 เมษายน 2567
  2คณะทำงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "Symposium ส่องฮีต ต้มฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน" 1 มีนาคม 2567
  3คณะทำงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "มัธยมน่านเกมส์" การแข่งขันกีฑานักเรียน และเยาวชน ระดับมัยมศึกษา จังหวัดน่าน19 มกราคม 2567
  4คณะทำงานการจัดงานพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)17 พฤศจิกายน 2566
  5คณะทำงาน จัดทำ VTR เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน13 พฤศจิกายน 2566
  6คณะทำงานการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (สพฐ.)31 ตุลาคม 2566
  7ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมภาพยนตร์สั้นคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
  8วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายงาน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สพม.น่าน 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนน่านนคร14 กันยายน 2566
  9คณะทำงานเพื่อจัดทำวีดีทัศน์การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์ วิทยาคารจังหวัดน่าน10 กันยายน 2566
  10เป็นคณะทำงานโครงการค่ายทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติด "รู้คิด รู้กัน ป้องกันยาเสพติด BE SMART SAY NO TO DRUGS" โดย สพม.น่าน23 สิงหาคม 2566
  11รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 "วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม (Best Practices) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผลงานระดับดีมาก ระดับสหวิทยาเขตเวียงป้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน4 สิงหาคม 2566
  12เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเพื่อนที่ปรึกษา YC: Youth Counselor16 กรกฎาคม 2566
  13เป็นคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จาก กศจ.น่าน9 มีนาคม 2566
  14เป็นกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน จาก สพฐ.5 กุมภาพันธ์ 2566
  15เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทีมกราฟฟิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน จาก สพฐ.5 กุมภาพันธ์ 2566
  16เป็นคณะทำงานกรรมการดำเนินการโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน14 พฤศจิกายน 2565
  17เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ ITA Online (Graphic Design) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (สพป.กำแพงเพชร เขต 2)4 กันยายน 2565
  18วิทยากรกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน29 สิงหาคม 2565
  19เป็นคณะวิทยากรและคณะทำงาน สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จาก สพฐ.4 มิถุนายน 2565
  20เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านดิจิทัล โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จาก กศจ.น่าน31 พฤษภาคม 2565
  21วิทยากรในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สถานศึกษาต้นแบบ จาก สพม.น่าน27 พฤษภาคม 2565
  22ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วย หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (ALT.C.) รุ่นที่ 837 ณ โรงเรียนปัว2 พฤษภาคม 2565
  23เป็นวิทยากร ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา" จาก คณะลูกเสือแห่งชาติ11 กุมภาพันธ์ 2565
  24เป็นคณะทำงานการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ Active Learning กิจกรรม "๑๒ สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning" ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ตอบสนองเป้าหมายตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" จาก สพฐ.20 ธันวาคม 2564
  25เป็นคณะทำงานจัดนิทรรศการออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก สพฐ.23 กันยายน 2564
  26รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท29 สิงหาคม 2564
  27เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานวัตกรมทางการศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัยเบื้องต้น" จาก สพฐ.27 ตุลาคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25667 มีนาคม 2567
  2ผู้ฝึกสอน วงโยรวาทิตโรงเรียนนาน้อย รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดวงโยราทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภn Virtual Band Competition รุ่u VBC Modern Marching Band Division 126 ธันวาคม 2566
  3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน "ศาสตร์แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน" โครงการรักษ์ป่าน่าน7 ธันวาคม 2566
  4ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน "ศาสตร์แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน" โครงการรักษ์ป่าน่าน7 ธันวาคม 2566
  5เป็นครูที่ปรึกษา รับรางวัล ชมเชย การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖12 กันยายน 2566
  6ครูที่ปรึกษา น.ส.ปริญญาพร ถาติ๊บ รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดิโอ กิจกรรม " พลังแห่งความรัก รักแม่ ไม่มีวันสิ้นสุด" (วุฒิสภา) วันที่ 8 สิงหาคม 25668 สิงหาคม 2566
  7รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดผลงานนักเรียน ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖19 กรกฎาคม 2566
  8ครูที่ปรึกษารับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดิทัศน์ กิจกรรม "เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"4 กรกฎาคม 2566
  9เป็นครูที่ปรึกษา รับรางวัล ชมเชย การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕23 กุมภาพันธ์ 2566
  10ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชิ้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน จาก สพฐ.5 กุมภาพันธ์ 2566
  11ครูที่ปรึกษาประจำทีม โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด YNAC CREATIVE CHALLENGE18 ธันวาคม 2565
  12เป็นทีมงาน วงโยรวาทิตโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน รับรางวัลอันดับ 6 การประกวดวงโยรวาทิตโลก ประจำปี 2565 ประเภท Indoor Marching Arts รุ่u Color Guard Scholastic ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี17 ธันวาคม 2565
  13เป็นทีมงาน วงโยรวาทิตโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน รับรางวัลอันดับ 6 การประกวดวงโยรวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภท MARCHING STREET PARADE รุ่น DIVISION 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี17 ธันวาคม 2565
  14ครูที่ปรึกษาประจำทีม รางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ "โทษของกัญชาและยาเสพติด"24 กันยายน 2565
  15เป็นครูที่ปรึกษา รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕13 กันยายน 2565
  16ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม โครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕5 สิงหาคม 2565
  17ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม ภาพยนตร์สั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕5 สิงหาคม 2565
  18ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ โครงการรักษ์ป่าน่าน ระดับ ม.ต้น จาก สพฐ.19 กรกฎาคม 2565
  19ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขัน ออกแบบโปสเตอร์ โครงการรักษ์ป่าน่าน ระดับ ม.ปลาย จาก สพฐ.19 กรกฎาคม 2565
  20ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวก่าชาด ประจำปี 25651 กรกฎาคม 2565
  21ได้รับรางวัล ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอสั้น รองชนะเลิศ อันดับ ๒4 พฤศจิกายน 2564
  22ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งข้นออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี13 กันยายน 2564
  23ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งข้นออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร13 กันยายน 2564
  24ครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมในโครงการทดสอบความรู้ วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ ๒๔ / วิชาสามัญสังคมศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จนบรรลุผลสำเร็จดี โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลอันดับที่ ๑ - ๓ ของประเทศ16 มกราคม 2564
  25เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม เรื่อง "ละอ่อนนาน้อยฮักโลก"5 ธันวาคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1เป็นคณะทำงานของสถานศึกษา รับรางวัล สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัย ที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ระดับดีเด่น จากศึกษาธิการจังหวัดน่าน4 สิงหาคม 2566
  2เป็นคณะทำงานของสถานศึกษา รับรางวัล สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ จาก สพม.น่าน14 กรกฎาคม 2566
  3เป็นคณะทำงานของสถานศึกษา รับรางวัล สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร จาก กระทรวงศึกษาธิการ14 กรกฎาคม 2566
  4เป็นคณะทำงานของสถานศึกษา รับการคัดเลือก โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ลำดับที่ 3 ประจำปี 2566 จากศึกษาธิการจังหวัดน่าน11 กรกฎาคม 2566
  5เป็นคณะทำงานของสถานศึกษา รับรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" หลักฐานอ้างอิง ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อสถานศึกษา ระดับเหรียญเงิน ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับภูมิภาค30 มิถุนายน 2565
  6เป็นคณะทำงานของสถานศึกษา รับรางวัลสถานศึกษาระดับชาติ สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ , ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาตาม หลักสูตรฯ จาก สพฐ.4 มิถุนายน 2565
  7โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช5 ธันวาคม 2563
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร "ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง" ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชั่วโมง)30 เมษายน 2567
  2ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร "ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน" ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชั่วโมง)30 เมษายน 2567
  3ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบออนไลน์ (จำนวน ๒๐ ชั่วโมง)18 เมษายน 2567
  4ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง)7 เมษายน 2567
  5ได้ผ่านการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพออนไลน์1 เมษายน 2567
  6ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin1 เมษายน 2567
  7ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ การสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้1 เมษายน 2567
  8ผ่านการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีจิดิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผู้เรียน20 มีนาคม 2567
  9การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู บูรณาการ ๓ เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดน่าน โครงการขยายผล ต่อยอด นวัตกรรม NET ZERO "ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" ในระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการรักษ์ป่าน่านอันเนื่อ10 ตุลาคม 2566
  10ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ๓ เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดน่าน พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการลดหมอกควัน (ฝุ่น PM. ๒.๕) สู่ NET ZERO โดยใช้กระบวนการ Hackathon "Hackathon NET ZERO17 กันยายน 2566
  11ผ่านการพัฒนาในหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" Teacher's Power is the Heart of Transforming the Educational Quality เรื่อง Cyber Wellness วิธีค16 เมษายน 2566
  12ผ่านการพัฒนาในหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" Teacher's Power is the Heart of Transforming the Educational Quality เรื่อง Cyber Wellness ครูยุ16 เมษายน 2566
  13ผ่านการอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง 5 องค์ประกอบ 3 สาระ และฐานทรัพยากรท้องถิ่น5 กรกฎาคม 2565
  14การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซค์ด้วย Google Sites5 กรกฎาคม 2565
  15การจัดทำแผนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕4 กรกฎาคม 2565
  16ผ่านการอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียน แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น (Online) 18 มิถุนายน 2565
  17การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ ๑๐ Active Learning5 พฤษภาคม 2565
  18ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน3 พฤษภาคม 2565
  19ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ ๙ หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
  20ได้ผ่านการทดสอบออนไลน์เพื่อทดสอบความรู้เบื้องต้น เรื่อง การบริหารราชการไทย28 เมษายน 2565
  21ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลนั กิจกรรมที่ ๘ การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
  22ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลนั กิจกรรมที่ ๗ สี่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
  23ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์23 เมษายน 2565
  24เข้าร่วมกิจกรรมการ ฟังบรรยายโครงกรสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา(Science Education Week) หัวข้อ Particle Physics22 เมษายน 2565
  25ได้เข้าร่วมรับชมการบรรยายและผ่านเกณฑ์การทดสอบ ร้อยละ 100% "การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 การประกาศใช้มาตรฐานและการจัดทำค่าเป้าหมายของสถานศึกษา" ภายใต้หัวข้อ "ข่าวสารง22 เมษายน 2565
  26การประชุมคณะทำงาน งาน Kick Off "เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่"31 ตุลาคม 2564
  27การอบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์10 กันยายน 2564
  28การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้วย LIVEWORKSHEETS 22 สิงหาคม 2564
  29โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์20 สิงหาคม 2564
  30เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒ สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning ภายใต้โครงการ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ7 สิงหาคม 2564
  31อบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน "คนทันสื่อ" 5 สิงหาคม 2564
  32ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาบนฐานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ตอบสนองเป้าหมายตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ"31 พฤษภาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1ผ่านการอบรม 8-Training หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 20 ชั่วโมง5 พฤษภาคม 2566
  2เป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 6203720 เมษายน 2566
  3วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: CeT Plus-Data Science)14 พฤษภาคม 2565
  4การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)7 พฤษภาคม 2565
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1ผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หน้าเดียว เรียบๆ เข้าใจง่าย8 มีนาคม 2567
  2สื่อใบความรู้และป้ายไวนิล 80x120 cm.5 มีนาคม 2567
  3จัดทำสื่อ “สาระน่ารู้” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ผลงานโดย เพจ ศธ.360 องศา ของกระทรวงศึกษาธิการ10 กันยายน 2566
  4แจกตัวอักษรภาษาอังกฤษกราฟิกรูปสัตว์น่ารักๆ A - Z รวม 26 ตัว21 สิงหาคม 2566
  5แจกปกรายงานการเยี่ยมบ้าน 21 สิงหาคม 2566
  6สื่อ ฝึกกล้ามเนื้อมือเขียนตัวเลข 14 กันยายน 2565
  7แจกไฟล์ ผลงานการปฏิบัติงาน หน้าเดียว14 กันยายน 2565
  8แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-10 (หน้าเดียว) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิชาสังคมศึกษา1 (ส21101) ชั้น ม.17 กรกฎาคม 2565
  9สื่อ info graphic เรื่อง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม7 กรกฎาคม 2565
  10แบ่งปันปกวิชาการ สื่อการเรียนรู้ YO-Reggae23 มกราคม 2565