ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.พิชญ์ชลิดา วงสิริบวรกุล
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้รักการออม โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 256524 กุมภาพันธ์ 2566
2ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
3ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
4ครูดีศรี สพม.น่าน10 กุมภาพันธ์ 2565
5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563 12 กันยายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
2รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 15 กันยายน 2566
3ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖15 กันยายน 2566
4รางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวฉัตรชญา ชายวิชัย - นางสาวณัฏฐินันท์ พรมกามินทร์ - นายพลาธิป รัตนา5 สิงหาคม 2565
5รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 - เด็กหญิงบุณยาพร ทองอินทร์ - เด็กหญิงสุภิสรา โนทะ - เด็กหญิงชนนิกานต์ แซ่5 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่15 สิงหาคม 2566
2รางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น4 สิงหาคม 2566
3โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่14 กรกฎาคม 2566
4สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร14 กรกฎาคม 2566
5ผลการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ลำดับที่ 3 ประจำปี 256611 กรกฎาคม 2566
6รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค30 มิถุนายน 2565
7สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง4 มิถุนายน 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1วิทยากรค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 256620 ธันวาคม 2566
2เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) (EP.7) Save Our Planet: บนฐานการเรียนรู้ กรณีศึกษา "Like (ไร้) ขยะ คาร์บอนต่ำ"21 สิงหาคม 2566
3เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) (EP.6) ลับคมคุณธรรมนำสู่ฐานทักษะชีวิต กรณีศึกษา "ยอดเยี่ยมคุณธรรม นำควนเคี่ยมเป็นเลิศ ด้วย 191 โมเดล (หนึ่งเก้าหนึ่งโมเดล) โรงเรียนวัดควนเคี่ยม)17 สิงหาคม 2566
4เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) (EP.5) นวัตกรรมบริหารบนฐานเทคโนโลยี กรณีศึกษา "บ้านพักครู ออนไลน์" by MTP "โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี" 10 สิงหาคม 2566
5เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) (EP.4) สอนวรรณคดีอย่างไร ให้เด็กคิด กรณีศึกษา "การสอนวรรณคดีเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6" 7 สิงหาคม 2566
6เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) (EP.3) เรียนปนเล่น เน้นกิจกรรม กรณีศึกษา "เรียนปนเล่น เน้นกิจกรรม นำสู่ความพอเพียง ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย" 31 กรกฎาคม 2566
7เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) (EP.2) สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ SDGs กรณีศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์โดยใช้บริบทของเ27 กรกฎาคม 2566
8เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) (EP.1) นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ กรณีศึกษา "แอปพลิเคชันบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision App: OSA) 20 กรกฎาคม 2566
9การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
10กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ5 กุมภาพันธ์ 2566
11International Day26 ธันวาคม 2565
12การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย5 ธันวาคม 2565
13การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)13 พฤศจิกายน 2565
14การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น (Online)18 มิถุนายน 2565
15การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) 15 กุมภาพันธ์ 2565
16การอบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
17การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 10 ตุลาคม 2564
18โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 256423 กันยายน 2564
19การอบรมเฃิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps10 มกราคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-39 มกราคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล