ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายสิทธิชัย ศศิทัตต์
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • การฝึกอบกรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ดนตรีศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน31 สิงหาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ระดับชั้นม.1-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
  2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ระดับชั้นม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
  3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
  4รางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน ประเภท Marching Street Parade รุ่น Division 1 การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี256517 ธันวาคม 2565
  5รางวัลความสามารถระดับเหรียญทองแดง ประเภท Indoor Marching Arts รุ่น Color Guard Scholastic การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี256517 ธันวาคม 2565
  6รองชนะเลิศอันดับ2 Marching Street Parade Division 119 มิถุนายน 2565
  7ความสามารถระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันวงดนตรีสู่มืออาชีพครั้งที่3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ17 ธันวาคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1หลักสูตร เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่25 กุมภาพันธ์ 2566
  2การอบรม "ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง!!!"19 มกราคม 2566
  3เข้าร่วมเสวนา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าไทยในภาคเหนือ งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี2566 (Regional Research Expo 2023)8 มกราคม 2566
  4เข้าร่วมเสวนา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี2566 (Regional Research Expo 2023)8 มกราคม 2566
  5การอบรม เรื่อง "วิธีการสอนวงโยธวาทิตระดับพื้นฐาน"11 กันยายน 2565
  6การอบรมเรื่อง "วิธีการสอนวงโยธวาทิตระดับพื้นฐาน ระดับ1"11 กันยายน 2565
  7การเข้าร่วมรับชมการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้ "ถอดบทเรียนการประเมินแบบ New Normal จากมุมมองของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"16 กันยายน 2564
  8การพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย12 กันยายน 2564
  9การจัดการเรียนการสอนออลไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ การจัดการเรียนการออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนออนไลน์20 พฤษภาคม 2564
  10การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)7 พฤษภาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การพัฒนาในหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่67 พ.ศ.256616 เมษายน 2566
  2การพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ : การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น20 เมษายน 2564
  3การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา16 ตุลาคม 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล