ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายชาติชาย ทองแดง
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : พลศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รองชนะเลิศ อันดับ2 กีฬาฟลอร์บอล รุ่น 17 ปี หญิง1 กันยายน 2566
2บุคคลผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาให้กับจังหวัดน่าน วันที่ 24 ธันวาคม 256524 ธันวาคม 2565
3ฝึกสอนนักกีฬา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากับบัดดี้ การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์” วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 256510 ธันวาคม 2565
4ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมพุ่งแหลนรุ่นอายุ 18 ปีหญิง การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 256526 พฤศจิกายน 2565
5กสอน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 256526 พฤศจิกายน 2565
6ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 และการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ21 กรกฎาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ด.ญ.วรพินทุ์ แก้วโน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 และการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม21 กรกฎาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา“การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”24 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา“การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”24 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1โปรแกรมค่าดัชนีมวลกาย(BMI)และสมรรถภาพทางกาย22 มกราคม 2565