ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ลส.13
 • SS.B.T.C
 • SS.A.T.C
 • W.B.
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : บรรณารักษ์
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง สถานศึกษาสีขาว ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนวัดชมนิมิตร8 สิงหาคม 2566
  2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานระดับดีเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม(Best Practices)" ประเภทครูผู้สอน4 สิงหาคม 2566
  3จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา 256620 มิถุนายน 2566
  4เป็นครูผู้รักการออม โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปีการศึกษา256524 กุมภาพันธ์ 2566
  5การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน(นิเทศภายใน) ระดับยอดเยี่ยม(เหรียญทอง)5 กุมภาพันธ์ 2566
  6ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4-65 กุมภาพันธ์ 2566
  7เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-33 กุมภาพันธ์ 2566
  8เป็นกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น3 กุมภาพันธ์ 2566
  9คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3 กุมภาพันธ์ 2566
  10กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ3 กุมภาพันธ์ 2566
  11เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่26 ม.ต้น3 ธันวาคม 2565
  12เป็นครูผู้สอนการประกวดคำขวัญส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับม.1-65 กันยายน 2565
  13ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันเพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 6 สิงหาคม 2565
  14ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันเพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 6 สิงหาคม 2565
  15ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 5 สิงหาคม 2565
  16ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 5 สิงหาคม 2565
  17คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ปีที่2131 มีนาคม 2565
  18ครูดีศรี สพม.น่าน ระดับสหวิทยาเขต26 มกราคม 2565
  19รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท28 สิงหาคม 2564
  20คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ปีที่2031 มกราคม 2564
  21ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 256216 มกราคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4-65 กุมภาพันธ์ 2566
  2ครูผู้สอนการประกวดคำขวัญส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน5 กันยายน 2565
  3เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคำขวัญส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน5 กันยายน 2565
  4นักเรียนทุนพระราชทานเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่6 ปีการศึกษา 256526 สิงหาคม 2565
  5การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 6 สิงหาคม 2565
  6ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 6 สิงหาคม 2565
  7ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.1-321 ธันวาคม 2562
  8ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.4-618 กันยายน 2562
  9ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.1-318 กันยายน 2562
  10ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.1-318 กันยายน 2562
  11ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.4-618 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น4 สิงหาคม 2566
  2โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่14 กรกฎาคม 2566
  3โล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)16 สิงหาคม 2565
  4รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ การประกวดระเบียบ แถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 25651 กรกฎาคม 2565
  5รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 256530 มิถุนายน 2565
  6รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง4 มิถุนายน 2565
  7รับรางวัล 3rd Marching Street Parade-Division1 และรางวัล Popular Vote Award 202129 พฤษภาคม 2565
  8คุณครูผู้รักการออม โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน30 มีนาคม 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1เข้าร่วมกิจกรรม Pre Webinar เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) EP.9 Film Maker : นวัตกรสร้างเสริมคุณธรรม31 สิงหาคม 2566
  2เข้าร่วมกิจกรรม Pre Webinar เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) EP.8 วิจัยด้วยใจ : จิตตปัญญาศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ24 สิงหาคม 2566
  3เข้าร่วมกิจกรรม Pre Webinar เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) EP.7 Save Our Planet : บนฐานการเรียนรู้21 สิงหาคม 2566
  4เข้าร่วมกิจกรรม Pre Webinar เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) EP.6ลับลมคุณธรรมนำสู่ฐานทักษะชีวิต17 สิงหาคม 2566
  5เข้าร่วมกิจกรรม Pre Webinar เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) EP.5 นวัตกรรมบริหารบนฐานเทคโนโลยี10 สิงหาคม 2566
  6เข้าร่วมกิจกรรม Pre Webinar เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) EP.4 สอนวรรณคดีอย่างไร ให้เด็กคิด7 สิงหาคม 2566
  7เข้าร่วมกิจกรรม Pre Webinar เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) EP.3 เรียนปนเล่น เน้นกิจกรรม31 กรกฎาคม 2566
  8เข้าร่วมกิจกรรม Pre Webinar เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) EP.2สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ SDGs27 กรกฎาคม 2566
  9เข้าร่วมกิจกรรม Pre Webinar เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569) EP.1 นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ20 กรกฎาคม 2566
  10อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(ACTIVE LEARNING)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน(ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
  11เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  12อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย5 ธันวาคม 2565
  13ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย google Sites5 กรกฎาคม 2565
  14การอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง 5 องค์ประกอบ 3 สาระ และฐานทรัพยากรท้องถิ่น 5 กรกฎาคม 2565
  15การอบรม “STOP BULLYING จะดีกว่าไหม..ถ้าเราให้เกียรติกัน”2 กรกฎาคม 2565
  16การพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น18 มิถุนายน 2565
  17ผ่านการอบรมวันครูของคุรุสภา จำนวน 34 ชั่วโมง31 พฤษภาคม 2565
  18 เข้าร่วมแสดงผลงานในกิจกรรม “ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน” ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการประกวดเสมาผู้มีผลงานเป็นเลิศเชิงประจักษ์25 พฤษภาคม 2565
  19เข้าร่วมกิจกรรมการฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ศึกษา(Science Education Week), 6 พฤษภาคม 2565
  20เข้าร่วมกิจกรรมการฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ศึกษา(Science Education Week), 6 พฤษภาคม 2565
  21ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ (ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม)29 เมษายน 2565
  22ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ (ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม)29 เมษายน 2565
  23ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ (ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม)29 เมษายน 2565
  24ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ (ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม)29 เมษายน 2565
  25ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ (ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม)29 เมษายน 2565
  26ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ (ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม)29 เมษายน 2565
  27เข้าร่วมกิจกรรมการฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ศึกษา(Science Education Week), 29 เมษายน 2565
  28ผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR 28 เมษายน 2565
  29เข้าร่วมกิจกรรมการฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ศึกษา(Science Education Week), 22 เมษายน 2565
  30ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plos : C4T Plus-Scratch)22 เมษายน 2565
  31ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรสำหรับครู การจัดทำสารสนเทศและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน21 เมษายน 2565
  32ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตรการเป็นครูในทศวรรษที่ 2120 เมษายน 2565
  33เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.25654 มีนาคม 2565
  34อบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
  35การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว9/256410 ตุลาคม 2564
  36ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานนิทรรศการออนไลน์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ23 กันยายน 2564
  37อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  38หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21/256018 กรกฎาคม 2564
  39อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล13 ตุลาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plos : C4T Plus-Scratch)22 เมษายน 2565
  2การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ8 ตุลาคม 2563
  3หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ:การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับม.ต้น15 พฤษภาคม 2563
  4การออกแบบกสรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคต:การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูม.ต้น2 กันยายน 2561
  5การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูม.ต้น19 สิงหาคม 2561
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล