ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การอบรมเจ้าหน้าที่ลูกเสือตำแหน่งรองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ. และ ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ และ ประถมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลชมเชยการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256621 กันยายน 2566
  2ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสร้าง Motion Infographic ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ15 กันยายน 2566
  3ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ15 กันยายน 2566
  4แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan ) ระดับดีเลิศ4 กันยายน 2566
  5รางวัลชมเชยครูผู้สอนโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย25 มิถุนายน 2566
  6ร่วมดูแลนักเรียนเรียนรวม ผ่านการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)19 มิถุนายน 2566
  7ครูต้นแบบดีเด่นสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์16 กุมภาพันธ์ 2566
  8เหรียญทองชนะเลิศ ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแช่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษาน่าน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 256515 ธันวาคม 2565
  9หรียญทองชนะเลิศ ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแช่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษาน่าน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 256515 ธันวาคม 2565
  10เหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแช่งขันการสร้างเการ์ตูนเรื่องสั้น Comic Strip ระดับ ม. 1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษาน่าน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 256515 ธันวาคม 2565
  11เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแช่งขันการสร้างเการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D ANIMATION ) ระดับ ม. 1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษาน่าน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 256515 ธันวาคม 2565
  12ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอนปัญหาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2563
  13ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับ ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256221 ธันวาคม 2562
  14ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256221 ธันวาคม 2562
  15ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256221 ธันวาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสร้าง Motion Infographic ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ15 กันยายน 2566
  2รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ15 กันยายน 2566
  3รางวัลชมเชยโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย25 มิถุนายน 2566
  4รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาน่าน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 256515 ธันวาคม 2565
  5เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแช่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษาน่าน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 256515 ธันวาคม 2565
  6เหรียญทอง กิจกรรมการแช่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม. 1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษาน่าน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 256515 ธันวาคม 2565
  7เหรียญเงิน กิจกรรมการแช่งขันการสร้างเการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D ANIMATION) ระดับ ม. 1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษาน่าน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 256515 ธันวาคม 2565
  8รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอนปัญหาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2563
  9รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับ ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256221 ธันวาคม 2562
  10รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256221 ธันวาคม 2562
  11รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256221 ธันวาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1กรรมการการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Application ม. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเชตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  2อบรมเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สป.สช.)ฯ31 สิงหาคม 2566
  3อบรมปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน (ชั้นสง)17 พฤษภาคม 2566
  4อบรมปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  5การทำอินโฟกราฟิค (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์5 พฤษภาคม 2566
  6google เพื่อการพัฒนางาน1 พฤษภาคม 2566
  7อบรม เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active learning 15 กันยายน 2565
  8อบรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง 5 องค์ประกอบ5 กรกฎาคม 2565
  9อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนเว็บไซต์ด้วย Google Site5 กรกฎาคม 2565
  10อบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพวิทยาศาสตร์ ข้อมูล Data Scientists การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา19 ธันวาคม 2564
  11การคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
  12การอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว9/256410 ตุลาคม 2564
  13การพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนฯ12 กันยายน 2564
  14หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 33 กันยายน 2564
  15หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 230 สิงหาคม 2564
  16หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 17 มิถุนายน 2564
  17การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)15 พฤษภาคม 2564
  18การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมาตรฐานสากล13 ตุลาคม 2563
  19การอบรมวิทยาการคำนวณ14 สิงหาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy23 สิงหาคม 2566
  2อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python14 พฤษภาคม 2565
  3หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 Codeing online3 มิถุนายน 2564
  4หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-319 พฤษภาคม 2563
  5หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่ 4-616 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1ห้องเรียนออนไลน์ 15 กันยายน 2565