ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1 - ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
2กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.1 - ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
3กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4 - ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
4คณะวิทยากรและคณะทำงาน สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา4 มิถุนายน 2565
5วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านดิจิทัล31 พฤษภาคม 2565
6คณะทำงานในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน27 พฤษภาคม 2565
7วิทยากร์ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน27 พฤษภาคม 2565
8คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน31 มีนาคม 2565
9การแข่งขันการประกวดบ้านพัก "บ้านแสนสุขสันต์หรรษา" ปีการศึกษา 25641 มีนาคม 2565
10ได้ผ่านการพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 212 กันยายน 2564
11ได้ผ่านการพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ๒ ภายใต้โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย12 กันยายน 2564
12กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีการศึกษา 25641 กันยายน 2564
13ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 25641 กันยายน 2564
14ได้ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (นิเทศภายใน) ระดับดีเยี่ยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256431 สิงหาคม 2564
15การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับ ดีมาก20 สิงหาคม 2564
16ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา 1/25649 กรกฎาคม 2564
17ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน4 มิถุนายน 2564
18ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมและภาษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน27 กุมภาพันธ์ 2564
19ได้ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ระดับ ดีเยี่ยม1 กุมภาพันธ์ 2564
20เข้าร่วมโครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ (สร้างฝายชะลอน้ำ)7 สิงหาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หุ่นยนต์เตะจุดโทษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น16 กรกฎาคม 2566
2รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษา16 กรกฎาคม 2566
3รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษา16 กรกฎาคม 2566
4Certificate of Achievement 24th International Robot Olympiad 202216 มกราคม 2566
5CERTIFICATE of REPRESENTATIVE SA International Grand Robotic 20223 ธันวาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1CERTIFICATE of REPRESENTATIVE SA International Grand Robotic 20223 ธันวาคม 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมและภาษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน27 มีนาคม 2565
2การอบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
3การอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว9/256410 ตุลาคม 2564
4การอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว9/256410 ตุลาคม 2564
5โครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ (สร้างฝายชะลอน้ำ)7 สิงหาคม 2563
6การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น21 กันยายน 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)27 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล