ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส. รักษิณา มาราช
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมเพื่อชุมชน23 กุมภาพันธ์ 2567
2รองชนะเลิศ อันดับ 2การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการเกษตร ในหัวข้อ เกษตรกรปราณีต1 พฤศจิกายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ9 เมษายน 2567
2การพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน (Design Thinking)10 มีนาคม 2567
3อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE CAMP 20236 สิงหาคม 2566
4อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฟิสิกส์เพิ่มเติมตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 พฤษภาคม 2566
5อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 5 ธันวาคม 2565
6อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา ฟิสิกส์30 ตุลาคม 2565
7อบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
8อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือในโรงเรียนเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ21 พฤศจิกายน 2564
9การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ18 กรกฎาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล