ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เป็นวิทยากรกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 29 สิงหาคม 2565
2เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเพื่อนที่ปรึกษา YC 2 กรกฎาคม 2565
3เป็นวิทยากรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา27 พฤษภาคม 2565
4The CEFR level : B122 เมษายน 2565
5เป็นครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรมเป็นศรี ของดีนาน้อย" (พิธีกร)21 กุมภาพันธ์ 2565
6เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256416 กุมภาพันธ์ 2565
7ครูดี ศรี สพม.น่าน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์26 มกราคม 2565
8เป็นพิธีกรกิจกรรมวิ่ง “เมืองงั่ว FUN FILLED ครั้งที่ 2”15 พฤศจิกายน 2564
9เป็นคณะกรรมการค่ายคอมพิวเตอร์25 สิงหาคม 2564
10ครูดีของแผ่นดิน21 สิงหาคม 2564
11เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 256416 สิงหาคม 2564
12ครูดีไม่มีอบายมุข16 มกราคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองเหรียญทองแดง8 สิงหาคม 2565
2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการฯ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองเหรียญทองแดง 8 สิงหาคม 2565
3ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ (อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 256416 สิงหาคม 2564
4เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563 (นางสาวบุญญาพร เกรียงไกรสรณ์)15 กันยายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย google Sites 5 กรกฎาคม 2565
2การอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง 5 องค์ประกอบ 3 สาระ และฐานทัพยากรท้องถิ่น5 กรกฎาคม 2565
3การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (เครือข่ายโรงเรียนมหิดล) 19 มิถุนายน 2565
4การพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น18 มิถุนายน 2565
5ความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนการสอน Active Learning29 เมษายน 2565
6การอบรมและผ่านการทดสอบ การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)14 มีนาคม 2565
7รู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว.9 อัดแน่นด้วยคุณภาพตอบโจทย์19 กันยายน 2564
810 สมุนไพรพื้นบ้านต้านโควิด-1928 พฤษภาคม 2564
910 ประโยชน์ของกาแฟ28 พฤษภาคม 2564
10เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น 28 พฤษภาคม 2564
11การปฐมพยาบาลงูกัด28 พฤษภาคม 2564
12ลักษณะนาม28 พฤษภาคม 2564
13วัคซีน COVID-1928 พฤษภาคม 2564
14The best sentence of the photograph28 พฤษภาคม 2564
15English in Daily Life28 พฤษภาคม 2564
16English For Travelling28 พฤษภาคม 2564
17การฉีดวัคซีนโควิด-1927 พฤษภาคม 2564
18นวัตกรรมอวกาศจาก NASA ที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน27 พฤษภาคม 2564
19ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน27 พฤษภาคม 2564
20การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์21 พฤษภาคม 2564
21การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู20 พฤษภาคม 2564
22คำขวัญนี้ จังหวัดอะไร20 พฤษภาคม 2564
23หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy8 พฤษภาคม 2564
24ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต8 พฤษภาคม 2564
25การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 218 พฤษภาคม 2564
26การเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น8 พฤษภาคม 2564
27ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา30 เมษายน 2564
28จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว26 เมษายน 2564
29การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 2126 เมษายน 2564
30"รอบรู้เมืองแพร่" ตามแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 26 เมษายน 2564
31การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24)23 เมษายน 2564
32วันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 256413 เมษายน 2564
33Basic First Aid for Medical Emergemcy31 มีนาคม 2564
34การทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รากที่สาม 25 มกราคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล