ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางชนิดา กิติตุ้ย
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนา​ญ​การ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้รักการออม24 กุมภาพันธ์ 2566
2กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ5 กุมภาพันธ์ 2566
3วิทยากรกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์3 ธันวาคม 2565
4รางวัลครูดีศรี สพม.น่าน24 มกราคม 2565
5คุณครูผู้รักการออม30 มีนาคม 2564
6ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 256316 มกราคม 2564
7ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน11 กันยายน 2563
8ครูรักการออม10 มีนาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 256619 สิงหาคม 2566
2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 87 สิงหาคม 2566
3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 87 สิงหาคม 2566
4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน6 สิงหาคม 2565
5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 74 สิงหาคม 2565
6ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 74 สิงหาคม 2565
7ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 74 สิงหาคม 2565
8ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 256312 กันยายน 2563
9ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ชั้นม.1 – ม. 317 กันยายน 2562
10ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 – ม. 317 กันยายน 2562
11ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 32 สิงหาคม 2561
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลสถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน15 สิงหาคม 2566
2รางวัลสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ระดับดีเด่น จากศึกษาธิการจังหวัดน่าน4 สิงหาคม 2566
3รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร จากกระทรวงศึกษาธิการ14 กรกฎาคม 2566
4รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน14 กรกฎาคม 2566
5โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ลำดับที่ 3 ประจำปี 2566 11 กรกฎาคม 2566
6โล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 14 สิงหาคม 2565
7รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง16 พฤษภาคม 2565
8รางวัลออมชมเชย สายสามัญ การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2564 29 ตุลาคม 2564
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และการพัฒนาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่31 สิงหาคม 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน (ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัย5 ธันวาคม 2565
5การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ30 ตุลาคม 2565
6อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย google Sites5 กรกฎาคม 2565
7อบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง 5 องค์ประกอบ 3 สาระ และฐานทัพยากรท้องถิ่น5 กรกฎาคม 2565
8อบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น (Online) 18 มิถุนายน 2565
9การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์5 พฤษภาคม 2565
10อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมที่ 10 Active Learning25 เมษายน 2565
11อบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
12การขอมีและเลื่อนวิทยฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว๙/๒๔๖๔10 ตุลาคม 2564
13การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
14การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
15การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล13 ตุลาคม 2563
16การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ19 กรกฎาคม 2563
17การลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการปรับตัวรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา28 กันยายน 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
2การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-325 มิถุนายน 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 322 มกราคม 2565