ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : นาฏศิลป์ไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลปหัตถกรรม)16 กันยายน 2566
2รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลปหัตถกรรม)16 กันยายน 2566
3รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลปหัตถกรรม)16 กันยายน 2566
4รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลปหัตถกรรม)16 กันยายน 2566
5รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลปหัตถกรรม)16 กันยายน 2566
6รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลปหัตถกรรม)16 กันยายน 2566
7คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ5 กุมภาพันธ์ 2566
8รางวัลเหรียญทอง อันดับ 9 การแข่งขันระบำมาตรฐาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ(จังหวัดน่าน)4 กุมภาพันธ์ 2566
9รางวัลการแข่งขันคัลเลอร์การ์ด17 ธันวาคม 2565
10รางวัลการแข่งขันวงโยธวาทิต17 ธันวาคม 2565
11ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันระบำมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
12การประกวดวงโยธวาทิต Thailand World music championship29 พฤษภาคม 2565
13ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน31 มีนาคม 2565
14รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม21 กุมภาพันธ์ 2565
15ครูดีศรี สพม.26 มกราคม 2565
16รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข16 มกราคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลปหัตถกรรม)16 กันยายน 2566
2รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลปหัตถกรรม)16 กันยายน 2566
3รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลปหัตถกรรม)16 กันยายน 2566
4รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลปหัตถกรรม)16 กันยายน 2566
5รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลปหัตถกรรม)16 กันยายน 2566
6รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลปหัตถกรรม)16 กันยายน 2566
7รองชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE PRE-TEEN DANCERCISE NAN CHAMPIONSHIP26 มิถุนายน 2566
8รองชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAN CHAMPIONSHIP26 มิถุนายน 2566
9TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่3 จังหวัดน่าน26 มิถุนายน 2566
10ชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 2 อำเภอปัว7 มิถุนายน 2566
11ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Pre-teenage อำเภอปัว7 มิถุนายน 2566
12ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teenage อำเภอปัว7 มิถุนายน 2566
13รางวัลขวัญใจโอลิมปิกเดย์25 กุมภาพันธ์ 2566
14รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันระบำมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
153rd place marching street paradise29 พฤษภาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลพระราชทาน การประกวดนำเสนอผลดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับดีเด่น 17 มกราคม 2567
2ชนะเลิศการประกวดนำเสนอผลดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE 20 ธันวาคม 2566
3รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับสถานศึกษา จังหวัดน่าน20 ธันวาคม 2566
4ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teenager อำเภอปัว7 มิถุนายน 2566
5ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Pre-teenage อำเภอปัว7 มิถุนายน 2566
6มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอปัว7 มิถุนายน 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์การสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้17 มกราคม 2567
2กิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา “การปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 7”16 มกราคม 2567
3คณะกรรมการและวิทยากรร่วมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์6 ธันวาคม 2566
4ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเรด สแตนเชียร์ และการแสดงผู้นำเชียร์17 พฤศจิกายน 2566
5อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค หลักสูตรครูประจำชั้น3 พฤศจิกายน 2566
6อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น3 พฤศจิกายน 2566
7การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินในยุคดิจิทัล1 กันยายน 2566
8อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR”23 กรกฎาคม 2566
9กิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน26 มิถุนายน 2566
10ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดน่าน16 มิถุนายน 2566
11พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ”8 มิถุนายน 2566
12พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “สาระสำคัญของกฎหมายวิธีฏิบัติราชการทางปกครอง”7 มิถุนายน 2566
13พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต”6 มิถุนายน 2566
14วิทยากรการอบรม ระบบการดำเนินการระบบ DPA8 ธันวาคม 2565
15การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน ว.9(PA)13 พฤศจิกายน 2565
16การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู25 ตุลาคม 2565
17การอบรม การวัด และประเมินผลการเรียนรู้24 ตุลาคม 2565
18อบรม plc สำหรับครู24 ตุลาคม 2565
19โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำของนักเรียน1 กันยายน 2565
20ร่วมกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งคนดีทูบีนัมเบอร์วัน24 มิถุนายน 2565
21อบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning18 มิถุนายน 2565
22 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมที่ 10 Active Learning5 พฤษภาคม 2565
23 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
24อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมที่8 การสอนให้สนุกการสองให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
25อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
26อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
27เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Teacher Education in The Next Normal10 เมษายน 2565
28อบรมทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล4 เมษายน 2565
29ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์3 เมษายน 2565
30อบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้3 เมษายน 2565
31อบรมการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพให้ ให้ถูกต้องตามหลักคำสอน2 เมษายน 2565
32อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย14 มีนาคม 2565
33อบรมหลักสูตรการศึกษามารยาทไทยผ่านการแสดงพื้นบ้าน(6ชม)3 กันยายน 2564
34อบรมหลักสูตรระบำโพยมานสราญรมย์(6ชม)1 กันยายน 2564
35อบรมหลักสูตรจากวรรณกรรมสู่นาฏยกรรม(6ชม)30 สิงหาคม 2564
36อบรมหลักสูตรระบำนาฏนารีศรีอโยธยา(6ชม)29 สิงหาคม 2564
37อบรมหลักสูตรการแต่งหน้าการแสดงละครสำหรับเด็ก(6ชม)28 สิงหาคม 2564
38อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แบบActive Learning (6ชม)27 สิงหาคม 2564
39อบรมหลักสูตรการสอนนาฏศิลป์สำหรับเด็กประถม(6ชม)26 สิงหาคม 2564
40อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนาฏศิลป์ล้านนา โครงการถ่ายทอดความรู้และองคืความรู้ทางด้านนาฏศิลป์22 สิงหาคม 2564
41อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรมพลายชุมพลแต่งตัว20 สิงหาคม 2564
42อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรม มโนราห์บูชายัญ19 สิงหาคม 2564
43อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรม มโนราห์บูชายัญ19 สิงหาคม 2564
44อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรม รำปลุกใจเพลงศึกบางระจัน18 สิงหาคม 2564
45อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรม รำปลุกใจเพลงสังเวย17 สิงหาคม 2564
46อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรม thai dance for health16 สิงหาคม 2564
47อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบอนไลน์(15ชม)15 สิงหาคม 2564
48อบรมออนไลน์แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/2564 (6ชม)15 สิงหาคม 2564
49เสวนาวิชาการเรื่องการสืบสานพิธีไหว้ครุนาฏศิลป์ไทย11 สิงหาคม 2564
50อบรมโครงการบริหารวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ (3ชั่วโมง)31 กรกฎาคม 2564
51อบรมโครงการส่งเสริมวิชาการด้านาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์30 กรกฎาคม 2564
52อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผุ้บริหาร นักวิชาการ ครู"20 พฤษภาคม 2564
53อบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับรายวิชานาฏศิลป์(3ชม)4 กันยายน 2563
54การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20197 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1เพจชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนปัว21 ธันวาคม 2566
2เพจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปัว21 ธันวาคม 2566
3เพจ นาฏศิลป์-ดนตรีไทยโรงเรียนนาน้อย8 กุมภาพันธ์ 2566
4เพจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาน้อย8 กุมภาพันธ์ 2566