ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.พรชนก ขัติวงษ์
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ศิลปศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพ mix media art5 กุมภาพันธ์ 2566
2กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพ mix media art5 กุมภาพันธ์ 2566
3เป็เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันประติมากรรมมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเหรียญทองงานแข่งขันศิลปหัตทักกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
4เป็เป็นผู้ฝึกสอนการแข่งขันประติมากรรมมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลเหรียญทองงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เป็เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันภาพไทยประเพณีมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 25655 กันยายน 2565
2เป็เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเขียนภาพไทยประเพณีมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศเหรียญทองงานศิลปกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
3เป็เป็นผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพระบายสีมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
4ผู้ฝึผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับเจ็ดเหรียญทอง5 สิงหาคม 2565
5เป็เป็นผู้ฝึกสอนการเขียนภาพสีไทยเอกพงศ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวั รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง5 สิงหาคม 2565
6เป็เป็นผู้ฝึกสอนการเขียนภาพศรีไทยเอกเกร่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ5 สิงหาคม 2565
7เป็เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันวาดภาพลายเส้นมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
8เป็เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันวาดภาพลายเส้นมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
9เป็เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์มัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
10เป็เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์มัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1กรรมการการตัดสินชุดรีไซเคิลวันวิทยาศาสตร์31 สิงหาคม 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม เทคนิคสื่อผสม mixmedia ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย5 กุมภาพันธ์ 2566
2กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม เทคนิคสื่อผสม mixmedia ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น4 กุมภาพันธ์ 2566
3วิทยากรค่ายศิลปะเด็กสร้างศิลป์ โรงเรียนน้ำพาง12 กันยายน 2565
4ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายดนตรีสู่ความเป็นเลิศ11 กันยายน 2565
5วิทยากรค่ายศิลปะชุมชนโรงเรียนบ้านหัวเมือง11 สิงหาคม 2565
6วิทยากรค่ายศิลปะชุมชนโรงเรียนบ้านหัวเมือง11 สิงหาคม 2565
7อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล13 ตุลาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล