ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้ว
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์ - เคมี
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : คณิตศาสตร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเวทคณิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
2ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันคิเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
3คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.น่าน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
4ครูผู้ฝึทักษะนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน 180 IQ30 สิงหาคม 2566
5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต23 ธันวาคม 2562
6ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใข้ ระดับม.4-623 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเวทคณิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
2ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเวทคณิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
3รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
4นักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน 180 IQ30 สิงหาคม 2566
5นักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว18 สิงหาคม 2566
6นักเรียนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ด้วยเวทคณิต3 มิถุนายน 2566
7นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต23 ธันวาคม 2562
8นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใข้ ระดับม.4-623 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 1 กันยายน 2566
2ผ่านการอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทย สู่สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 256530 มกราคม 2565
3มหากาพย์ กลเม็ต เก่งคณิต : ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อน6 กันยายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1ผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science 23 เมษายน 2564
2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุกและแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่2131 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล