ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางบุษบา จันทร์สุข
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1"ครูดีศรี สพม.เขต ๓๗"รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒16 มกราคม 2563
2ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒26 สิงหาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA (performance agreement) ทั้งระบบในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นการสร้างProduct Innovation รุ่นที่3/256522 มกราคม 2565
2การอบรมออนไลน์เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA(Performance Agreement) ทั้งระบบในสถานศึกษา รุ่นที่ 1/256423 ตุลาคม 2564
32.การอบรมออนไลน์และประเมินแบบทดสอบวัดความรู้หลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 2117 ตุลาคม 2564
41. เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโลยีสารสนเทศ(Ethic in Professional Learning Community : E-PLC)27 มีนาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล