ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงค์
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เหรียญเงิน27 มกราคม 2567
2เหรียญทองแดง27 มกราคม 2567
3เหรียญทองแดง27 มกราคม 2567
4เหรียญทองแดง27 มกราคม 2567
5เหรียญทองแดง27 มกราคม 2567
6เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต รายการ เกมต่ออักษรไทย ม.ปลาย15 กันยายน 2566
7เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต รายการ เกมต่ออักษรไทย ม.ต้น15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมินในยุคดิจิทัล ด้วย Chat GPT & Top work sheet 15 มกราคม 2567
2การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก GPAS 5 STEP 10 ธันวาคม 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบCEFRของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา20 สิงหาคม 2565
4การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)27 มกราคม 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล