ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายสุบรรณ ไชยหาญ
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ไม่มีวุฒิ
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม. และ ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์) และ การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก : ไม่มี
วิชาเอก ปริญญาเอก : ไม่มี
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชายอดเยี่ยม25 ตุลาคม 2566
2รางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม ด้านการนิเทศภายใน ประเภทรองผู้อำนวยการโรงเรียน 8 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล