ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ศศิวิมล หอมนวล
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สภานักเรียน-YC-หนังสือเล่มมเล็ก)] กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย (Youth Counselor : YC) ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อมรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบทเรียนด้วย DIGITAL PLATFORM Class Point9 กันยายน 2566
  2อบรมโครงการส่งเสริม นับสนุน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและบุคคลทั่วำปด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา English for Communication ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 9 สิงหาคม 2566
  3อบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับครู ENGLISH LANGUAGE BASICALLY FOR TEACHER 8 พฤษภาคม 2566
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออไลส์10 ตุลาคม 2566
  2อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) ด้วยระบบ e-Learning30 มิถุนายน 2566
  3การอบรม E-Training หลักสูตรอบรมครูเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน 2566
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล