ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางนฤมล มารัตน์
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : C.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1นายพิชาภพ มาตขาว โรงเรียนปัว ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรม NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในหัวข้อ “ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง!!”19 มีนาคม 2566
2 งานวันครู ครั้งที่66 พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล18 กุมภาพันธ์ 2565
3การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ8 พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล