ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายสุริยา พนะสัน
โรงเรียน : มัธยมป่ากลาง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • หนังสือผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 8 เมษายน2548
 • ลส.13 แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับลูกเสือสามัญ กองที่ 1 เหล่าเสนา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 26 กรกฎาคม 2548 ทะเบียนเลขที่ 037/48
 • หนังสือรับรองเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ได้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ทะเบียนเลขที่ 3591/2553
 • คำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่538/2553 เรื่องมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
 • ประกาศนียบัตรได้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 605 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2555 ประกาศนีบัตรเลขที่ 24166
 • หนังสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ทะเบียนเลขที่ 17638
 • คำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ 128/2556 เรื่องแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ สั่ง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
 • ประกาศนียบัตรได้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 616 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 ประกาศนียบัตรเลขที่ 43206
 • หนังสือรับรองเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูงและมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้ ให้ไว้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ทะเบียนเลขที่ 3889/2556
 • คำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่589/2556 เรื่อง อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์(W.B)และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556
 • คำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ 293/2556 เรื่องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
 • ลส.13 แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ทะเบียนเลขที่ 3061/2556
 • ลส.13 แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง ผู้กำกับลูกเสือสามัญ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2554 ทะเบียนเลขที่ 262/2554
 • ลส.13 แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ทะเบียนเลขที่ 215/2555
 • ลส.13 แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน โรงเรียนมัธยมป่ากลางอำเภอปัว จังหวัดน่าน วันที่ 8 กันยายน 2557 ทะเบียนเลขที่ 136/2557
 • ประกาศเกียรติคุณได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2555 ประเภท ผู้บริหาร ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูดี/คนดี ศรีสพม.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256716 มกราคม 2567
  2รางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศBest Practice โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายActive learning เพื่อสร้างเส้นทางในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 รางวัลระดับดีมาก ประเภท รองผู้อำนวยการโร8 กันยายน 2566
  3คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน5 กุมภาพันธ์ 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลชนะเลิศประเภทลูกเสือวิสามัญ18 กรกฎาคม 2564
  2รางวัลชนะเลิศประเภทเนตรนารีวิสามัญ18 กรกฎาคม 2564
  3รางวัลชนะเลิศประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่18 กรกฎาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1เป็นผู้ดำเนินการให้สถานศึกษา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ คุณภาพระดับยอดเยี่ยม ในการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้17 สิงหาคม 2566
  2เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญเงิน16 มกราคม 2565
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR)และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ(Placement Test) ระดับ A217 กุมภาพันธ์ 2567
  2หลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ตและการจัดการgoogle Workspace Admin21 มกราคม 2567
  3การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา20 มกราคม 2567
  4การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู20 มกราคม 2567
  5หลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์การสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้20 มกราคม 2567
  6ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR)และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ(Placement Test) ระดับ A118 มกราคม 2567
  7อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯPA6 มกราคม 2567
  8การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ9 ธันวาคม 2566
  9การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา3 ตุลาคม 2566
  10ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน _ การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ10 สิงหาคม 2566
  11ประกาศนียบัตรวิชาGoogle Tools เพื่อการพัฒนางาน5 กรกฎาคม 2566
  12คณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 25664 กรกฎาคม 2566
  13ประกาศนียบัตรวิชาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ3 กรกฎาคม 2566
  14อบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นรร.ท่าวังผาพิทยาคม12 มิถุนายน 2566
  15ปฐมนิเทศผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงมรภ.อต.11 มิถุนายน 2566
  16ประกาศนียบัตรวิชาความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล8 มิถุนายน 2566
  17ประชุมชี้แจง รร.สุจริต2 มิถุนายน 2566
  18อบรมการจัดทำแผนความปลอดภัย12 พฤษภาคม 2566
  19การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารหลักสูตรเชิงพื้นที่วิถีน่าน22 มีนาคม 2566
  20อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู23 กุมภาพันธ์ 2566
  21คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน5 กุมภาพันธ์ 2566
  22การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพโดยใช้กระบวนการActive Learning18 มกราคม 2566
  23วิทยาการค่ายภาษาอังกฤษ-จีน17 ธันวาคม 2565
  24อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน2 ธันวาคม 2565
  25อบรมความปลอดภัยนักเรียนพักนอน18 พฤศจิกายน 2565
  26การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโยลีดิจิทัล9 กันยายน 2565
  27การอบรมเชิงปฏิบัติการว10/25649 กันยายน 2565
  28การอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR"20 สิงหาคม 2565
  29แนวทางการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning18 มิถุนายน 2565
  30ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย10 มิถุนายน 2565
  31การสอนแบบActive Learningในห้องเรียนที่สนุกและใช้งานได้ทันที8 มิถุนายน 2565
  32การเรียนออนไลน์หลักสุตรภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน18 มีนาคม 2565
  33อบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยMoe Safety Platform15 กุมภาพันธ์ 2565
  34เข้าร่วมกิจกรรมT.P.Symposiumจาก PLCสู่SLCครั้งที่111 กุมภาพันธ์ 2565
  35ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง26 พฤศจิกายน 2564
  36ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียลมิเดีย4 พฤศจิกายน 2564
  37อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน3 พฤศจิกายน 2564
  38อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)3 ตุลาคม 2564
  39ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่27 สิงหาคม 2564
  40การใช้ Google App for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน26 สิงหาคม 2564
  41การวางแผนกลยุทธ์26 สิงหาคม 2564
  42ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการใช้ แอพลิเคชั่นGoogle Classroom17 พฤษภาคม 2564
  43เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้1 มิถุนายน 2563
  44การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม22 พฤษภาคม 2563
  45ภาษาอังกฤษพื้นฐาน8 พฤษภาคม 2563
  46สอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิ195 พฤษภาคม 2563
  47การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี9 เมษายน 2563
  48ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร9 เมษายน 2563
  49ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน7 เมษายน 2563
  50สอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิ191 เมษายน 2563
  51ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4 มีนาคม 2563
  52การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร27 กุมภาพันธ์ 2563
  53ไอทีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ27 กุมภาพันธ์ 2563
  54การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
  55การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา4 ตุลาคม 2562
  56การให้การปรึกษาวัยรุ่น28 กันยายน 2562
  57ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร17 กันยายน 2562
  58จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน16 กันยายน 2562
  59เตรียมเกษียณสำหรับวัยทำงาน15 กันยายน 2562
  60การสอนเพศวิถีศึกษา11 กันยายน 2562
  61สุจริตไทย10 กันยายน 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา22 กันยายน 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล