ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางนงลักษณ์ วิลาศ
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : การจัดการทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๖8 สิงหาคม 2566
2ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน14 ตุลาคม 2564
3ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓16 มกราคม 2564
4รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน16 มกราคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญชนะเลิศการแข่งขันน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)15 กันยายน 2566
2รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ ๓ การแข่งขันน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔- ม.๖)15 กันยายน 2566
3รางวัลเหรียญชนะเลิศการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)15 กันยายน 2566
4รางวัลเหรียญทอง ลำดับ ๒ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)15 กันยายน 2566
5การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๖8 สิงหาคม 2566
6ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.๔- ม.๖ ระดับเหรียญเงิน21 ธันวาคม 2562
7ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.๔- ม.๖ ระดับเหรียญทอง5 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๖8 สิงหาคม 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมการขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA8 มกราคม 2565
2อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
3อบรมหลักสูตร การใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรูh วิถีใหม่8 พฤษภาคม 2564
4อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙)7 พฤษภาคม 2563
5อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ ClassStart”3 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมหลักสูตร การใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรูh วิถีใหม่3 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล