ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายดำรงค์ คันธะเรศย์
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ฺBoyScout
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : บริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ทักษะการสอนด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์23 เมษายน 2566
  2โครงการยกระดับครูดิจิทัล (dTeachers) หลักสูตร "เสริมทักษะการสอนโค้ดดิ้งด้วยดิจิทัล"18 มกราคม 2565
  3ปลูกต้นกล้า Smart Kids Code18 ธันวาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖12 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1เผยแพร่เอกสารPA-256426 มกราคม 2565