ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางอรพรรณ ไชยศิลป์
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้สอนยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด(หลักสูตรทบทวนการเรียนการสอนยุวกาชาด)
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ได้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ภาษา วัฒนธรรม แก่บุคคลทั่วไป(เสริมความรู้ภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา)28 สิงหาคม 2564
2ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์24 มิถุนายน 2564
3การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy22 มิถุนายน 2564
4ได้ผ่านการเรียนออนไลน์หลักสูตรโควิด 19 และระบาดวิทยา21 มิถุนายน 2564
5ได้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล(New Normal Life and Digital Quotient)21 มิถุนายน 2564
6Curiculum "English Vocabulary of Covid -19"21 มิถุนายน 2564
7ผ่านการทดสอบเรื่อง English with COVID -1926 เมษายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล