ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ณัฐฐ์ศศิ ทิพย์บุญศรี
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : -
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาญี่ปุ่น
วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ญี่ปุ่นศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ -ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
2ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันละครสั้น -ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
3ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น คลิปวีดีโอรีวิว "ของดีประจำจังหวัด" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย9 ธันวาคม 2564
4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย12 กันยายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (โดยให้นักเรียนเป็นผู้กำหนดเอง)『教授法ブラッシュアプ研修:多読で「生徒の主体性・自律性」を引き出す方法を知ろう!』24 กันยายน 2566
2“การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น4ทักษะใน ระดับA2 และ B1” 【日本語ブラッシュアップ 対面研修】13 พฤษภาคม 2566
3การสัมมนาออนไลน์“การรายงาน ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนโดยครูผู้นำการ เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น”18 มีนาคม 2566
4เข้าใจแบบเรียนอิโระโดะริผ่านการทดลองเรียนการฟังและการพูด6 สิงหาคม 2565
5การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 5055 มิถุนายน 2565
6การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น รูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ“เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นสนุกจริงหรือ?-แนวทางการทำงานให้สนุกยิ่งขึ้น- สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและ อาชีวศึกษา 26 มิถุนายน 2564
7การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา27 พฤศจิกายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รหัส 6306426 มีนาคม 2564
2การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ รหัส 6203728 เมษายน 2563
3 “การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E – Learningเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัส 0036495 14 กันยายน 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล