ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายมนตรี กาวี
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ปี25639 ธันวาคม 2564
2ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปี 256211 มีนาคม 2563
3รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ปี256220 กันยายน 2562
4รองผู้อำนวยการดีเด่น ปี25614 สิงหาคม 2561
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 256418 กรกฎาคม 2565
2การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 256315 กันยายน 2563
3การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 256317 สิงหาคม 2563
4การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 256230 มิถุนายน 2562
5การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 256230 พฤษภาคม 2562
6การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 256220 พฤษภาคม 2562
7การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 25611 กรกฎาคม 2561
8การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 30 มิถุนายน 2560
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมหลักสูตร "ค่ายเยาวชน ฮีโร่ฟื้นป่าน่าน ครั้งที่ ๑"30 พฤศจิกายน 2565
2การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ28 กันยายน 2564
3การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีโรงเรียนคุรภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ตามมาตรฐาน สพฐ.3 กันยายน 2564
4โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)8 กรกฎาคม 2564
5การเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี25621 กรกฎาคม 2562
6การเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม1 กรกฎาคม 2560
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล